Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:34 (2006-2007)
Innlevert: 06.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 13.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Er finansministeren enig i at det burde vært en overgangsordning som fortsatt gjorde skattefradrag ved domsavsigelser over erstatninger for mangler ved boliger gjeldende, ettersom erstatningssummen som regel var korrigert for tidligere skattefradragsordning ved ekstraordinære reparasjonskostnader, slik at ikke mottakeren av erstatningen kommer økonomisk skadelidende ut av situasjonen?

Begrunnelse

Da fordelsbeskatningen av å bo i egen bolig ble avskaffet, ble også fradraget for særskilt store vedlikeholdskostnader fjernet.
Det man ikke tok hensyn til, var at i domsavgjørelser på erstatning for mangler ved bolig etter erverv, ble erstatningssummen vanligvis redusert for effekten av skattefradraget frem til denne lovendringen.
Spørsmålet som reises er om det burde vært en overgangsordning som fortsatt gjorde skattefradrag ved slike domsavsigelser gjeldende, slik at ikke mottakeren av erstatningen blir økonomisk skadelidende, samt hva man eventuelt kan foreta seg av endringer for å for å rette opp denne utilsiktede ulempen ved regelverket.
Praksisen er nå avviklet i kjølvannet av skatteregelendringen, og følgelig vil ikke flere slike tilfeller oppstå i fremtiden. Men endringen i regelverket kom så fort at det var umulig å få utbedret mangler i tide for å få skattefradraget for de som hadde fått avsagt en slik dom rett før endringen trådte i kraft. Og for disse menneskene kan beløpene være betydelige.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Fram til 2005 var fordel ved bruk av egen bolig og fritidsbolig skattepliktig kapitalinntekt etter reglene om prosentligning. Prosentligning innebar at det ble beregnet en sjablonmessig nettoinntekt ved egen bruk som en prosentvis andel av eiendommens ligningsverdi fratrukket et bunnfradrag (prosentinntekt). Det vil si at den beregnede prosentinntekten konsumerte faktiske inntekter og utgifter knyttet til eiendommen. Sjablonfradraget for utgifter bygget på en forutsetning om at fradragspostene over år ville jevne seg ut og tilsvare omtrent det standardfradraget som var innkalkulert i nettoprosenten. Fordi denne forutsetningen ikke slo til for ekstrautgifter som skyldtes ekstraordinær skade, var det gitt særskilt fradragsrett for slike utgifter begrenset til den delen som oversteg ti tusen kroner.

Skattelovens hovedprinsipp er at kostnader bare er fradragsberettigede når de er knyttet til erverv og sikring av skattepliktig inntekt. Etter avviklingen av prosentligningsreglene er fordelen ved bruk av egen bolig eller fritidsbolig skattefri. Kostnader som skyldes ekstraordinære skade på bolig og fritidseiendom er dermed ikke knyttet til skattepliktig inntekt. Det gis derfor ikke fradrag for slike kostnader.

Det er uklart i hvor stor grad rettsavgjørelser har tatt hensyn til fradragsretten for ekstrautgifter som skyldes ekstraordinær skade ved utmåling av erstatning for mangel ved realisasjon av bolig eller fritidseiendom. Jeg er kjent med at Høyesterett i en dom inntatt i Retstidende 2003 side 387 gjorde fradrag for skattefordelen i en sak om erstatning for mangel ved salg av bolig. I Høyesteretts dom ble det imidlertid uttalt at det bør foreligge en viss sikkerhet for at fradrag blir gitt, før kravet reduseres. Dette vilkåret synes å være fulgt opp i rettspraksis blant annet ved at det har vært vektlagt om vedkommende har krevd fradrag i sin selvangivelse for utbedringskostnadene, og om fradrag vil bli gitt hvis det fremmes krav om fradrag overfor ligningsmyndighetene, jf. dom av Borgarting lagmannsrett (LB-2003-15640). I denne sammenheng vil jeg peke på at dom om erstatning normalt vil komme senere i tid enn ligning som behandler fradrag for utgiftene.

På bakgrunn av det ovennevnte kan jeg ikke se at det er behov for eller gode grunner til å innføre en særlig overgangsregel som gir fradragsrett for slike kostnader.

Ved direkte ligning av boligen er ekstraordinære kostnader i tilknytning til den inntektsgivende delen fradragsberettiget ved fastsettelsen av skattepliktig inntekt.