Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:35 (2006-2007)
Innlevert: 06.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 16.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Bestandsmålene for gaupe og jerv er stort sett nådd, men bestandstallene for bjørn og ulv er ikke i nærheten av oppnådd. Det er grunn til å anta at presset på beitenæringene vil øke dramatisk i Nordland, Trøndelagsfylkene, Hedmark og Oppland dersom bestandsmålene for ulv og bjørn nås. Utmarksnæringene er under press i disse fylkene og stadig flere slutter med husdyr og utmarksbeite. Statsråden legger vekt på at utmarksbeite er miljøvennlig.
Vil statsråden vurdere å redusere bestandsmålene for ulv og bjørn?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur inngikk Stortinget et bredt forlik om rovviltforvaltningen. Regjeringen legger dette forliket til grunn. Dette gjelder også de fastsatte bestandsmålene.

I en overgangsfase vil det kunne være nødvendig å avpasse takten i måloppnåelse for rovviltbestandene. Dette innebærer blant annet at det skal kunne felles rovvilt utenfor et biologisk forsvarlig forvaltningsområde nedfelt i regional forvaltningsplan, også før bestanden har nådd bestandsmålet innenfor det aktuelle forvaltningsområdet. En forutsetning er imidlertid at bestanden av den enkelte art i hver region har en positiv utvikling mot de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen.

Regjeringen anser gjennomføring av forebyggende og konfliktdempende tiltak som en svært viktig del av rovviltforvaltningen. I budsjettet for 2007 foreslår Regjeringen for andre år på rad å øke bevilgningene til slike tiltak. Økningen er på 7 mill. kr og totalt er det foreslått satt av 44 mill. kr i 2007. Midlene vil gå til å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på beitedyr og til konfliktdempende tiltak i lokalsamfunn.