Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:39 (2006-2007)
Innlevert: 09.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 18.10.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er riktig informasjon til Stortinget vedrørende Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner sin støtte til Nordnorsk Kulturråd, og hva baserer statsråden informasjonen gitt til Stortinget i St. prp. nr. 1 (2006-2007) på?

Begrunnelse

Møteprotokoller fra fylkesting og oppslag i nordnorske medier viser at det ikke er fattet politiske vedtak vedrørende Troms og Finnmark fylkeskommuners støtte til Nordnorsk Kulturråd. I Kirke- og Kulturdepartementes del av St. prp. nr. 1 (2006-2007), s. 58, står det at "Departementet er underrettet om at Nordland, Troms og Finnmarks fylkeskommuner ikke vil videreføre sin støtte til Nordnorsk Kulturråd".

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I St.prp. nr. 1 (2006-2007) for budsjettåret 2007 er det gitt følgende omtale vedrørende Nordnorsk Kulturråd under kap. 320, Allmenne kulturformål, post 78 Ymse faste tiltak:

"Departementet er underrettet om at Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner ikke vil videreføre sin støtte til Nordnorsk Kulturråd. Som følge av dette er det statlige tilskuddet til Nordnorsk Kulturråd omdisponert til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Festspillene Turné, jf. omtale under kap. 323, post 74. Staten legger til grunn at de tre nordnorske fylkeskommunene tar ansvar for de kulturtiltakene som tidligere fikk tilskudd fra Nordnorsk kulturråd."

I forbindelse med arbeidet med budsjettforslaget for 2007 hadde jeg møte med fylkesrådene for kultur og fylkeskultursjefene i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner 20. juni om de offentlige tilskuddene til Nordnorsk Kulturråd. Jeg ble informert om at de ville gå inn for at deres fylkeskommuner ikke ville videreføre sine tilskudd til Nordnorsk Kulturråd. Underretningen i møtet fra fylkesrådene for kultur og fylkeskultursjefene i Nordland, Troms og Finnmark er senere bekreftet i brev datert 5. september fra Nordland fylkeskommune ved fylkesråden for kultur og miljø.

Brevet av 5. september d.å. fra Nordland fylkeskommune undertegnet av fylkesråden for kultur gjengis her i sin helhet:

"Statsbudsjett 2007 - samarbeid om kulturtiltak i Nord-Norge

På møte i kultur- og kirkedepartementet 20. juni i år mellom statsråd Trond Giske, politisk rådgiver Halvard Ingebrigtsen og fylkesrådene for kultur fra Nordland, Troms og Finnmark, var det enighet om at fylkeskommunene skulle komme med innspill til hvordan de midler som i dag kanaliseres til Nordnorsk Kulturråd skal håndteres i fremtiden.

De tre fylkesrådene i landsdelen har drøftet dette, og foreslår at følgende tekst tas inn i St.prp. nr. 1 (2006-2007) under Programkategori 08.20 Kulturformål, kap. 320 post 78:

Tilskudd til landsdelssamarbeid på kulturområdet i Nord-Norge som tidligere har gått til Nordnorsk Kulturråd overføres fra 2007 til Finnmark fylkeskommune, som forvalter midlene i samarbeid med Troms og Nordland fylkeskommuner. Disse midlene, drøyt 2,5 mill. kr, har tidligere blitt bevilget til Nordnorsk Kulturråd. I tillegg har de tre nordnorske fylkeskommunene bevilget til sammen ca. 1,2 mill. kr til rådet. Rådet har de siste årene brukt til sammen ca. 1,5 mill. kr i tilskudd til landsdelsorganisasjoner, ca. 1 mill. kr til enkeltprosjekter og ca. 1,3 mill. kr på drift og administrasjon.

Nordland fylkesting vedtok i 2005 å trekke sitt tilskudd til Nordnorsk Kulturråd, og foreslo samtidig at det etableres et permanent politisk styringsorgan for håndtering av den nordnorske kulturavtalen og annet samarbeid innen kunst og kultur i landsdelen.

Politisk ledelse i de tre fylkeskommunene er enige om at de statlige midlene fra 2007 bør overføres til Finnmark fylkeskommune, som påtar seg forvaltningen av midlene og koordinering opp mot de to andre fylkeskommunene. Formålet med denne endringen er å sikre at midlene fra staten i sin helhet går til drift, utvikling, nettverksarbeid og prosjekter i de frivillige kulturorganisasjoner som opererer på landsdelsnivå. For tiden er dette 9 organisasjoner: Nordnorske Bildende Kunstnere, Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Nordnorsk Forfatterlag, Folkeakademiene Hålogaland, Nordnorsk Jazzforum, Forum for nordnorske dansekunstnere, Nordnorsk folkedans- og folkemusikkråd, Nordnorsk Viseforum, Norsk Filmforbund, avd. Nord-Norge. Midlene skal ikke gå til organisasjoner eller institusjoner som mottar faste offentlige driftstilskudd på annen måte. Fylkeskommunene avsetter selv midler til prosjekter i eget fylke og samarbeider om finansiering av tiltak på landsdelsnivå når det er aktuelt. Nordnorsk Kulturråd er en frivillig organisasjon. Denne organisasjonen må selv diskutere og avgjøre sin fremtid, som vil bli betydelig endret i og med at man mister de offentlige tilskuddene." Dette er bakgrunnen for de formuleringer som er benyttet i St.prp. nr. 1 (2006-2007) om at Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner ikke vil videreføre sin støtte til Nordnorsk Kulturråd.