Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:41 (2006-2007)
Innlevert: 09.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 17.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I svar på skriftlig spørsmål nr. 1211 (2005-2006) om bruk av bompenger til arbeid i forbindelse med at innkreving av bompenger i Sokn bomstasjon er avsluttet 28. juni 2006 opplyser statsråden at bompenger tillates brukt til ombygging og istandsetting av vei ved opprettelse av kontrollplass for teknisk kontroll. Det fremkommer nå nye opplysninger om mulig fredning av Sokn bomstasjon.
Kan statsråden opplyse om innbetalte bompenger vil bli tillatt brukt til arbeid knyttet til eventuell fredning av Sokn bomstasjon?

Begrunnelse

Det fremkommer nå nye opplysninger om mulig fredning av Rennfastanlegget med bomstasjoner; angivelig et felles prosjekt for Vegdirektoratet og Riksantikvaren. Riktignok setter denne regjeringen en foreløpig norgesrekord i forslag til statsbudsjett for 2007 både når det gjelder innkrevet bompengeinnbetaling og bruk av bompenger på statlige veianlegg. Likevel vil nok mange oppfatte det som ytterligere en rekord med tvilsomt innhold både om bomstasjoner fredes etter at innkreving av bompenger av avsluttet og dersom innkrevde bompenger brukes i forbindelse med slik fredning.
Jeg håper derfor at statsråden ikke bare kan bekrefte at bompenger ikke skal brukes til fredningstiltak, men også avklare klart, utvetydig og en gang for alle at fredning av Sokn bomstasjon og andre bomstasjoner/deler av bomstasjoner ikke vil komme på tale.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tilsvarende problemstilling er tidligere tatt opp av stortingsrepresentant Bent Høie i spørsmål nr. 1225 til skriftlig besvarelse. Som det framgår av svaret, er det uansett uaktuelt å bruke bompenger til tiltak på bomstasjonen. Mitt svar 4. oktober 2006 på ovennevnte spørsmål vedlegges til orientering.

Vedlegg til svar:

Skriftlig spørsmål nr. 1225 (2005-2006)

Se lenke:

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35156