Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:43 (2006-2007)
Innlevert: 10.10.2006
Sendt: 11.10.2006
Besvart: 17.10.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å forebygge khat-misbruk i det somaliske miljø i Oslo?

Begrunnelse

Ulike media har den senere tid beskrevet problematikken knyttet til utstrakt bruk av det narkotiske stoffet khat. Dette er en problematikk som er vel kjent i Norge, men som ikke har blitt prioritert av offentlige myndigheter. Sterk debatt har man også tidligere sett i Danmark og da spesielt i København hvor problemene knyttet til misbruk av khat er store.
En rapport fra NOVA viser at den typiske khat-misbrukeren ofte har sammensatte problemer; med arbeidsledighet, familievansker, økonomi- og boligproblemer og psykiske helseproblemer. Omfanget av umotivert vold mot ektefelle og andre kan også høyst trolig knyttes til inntaket av dette stoffet.
Det er et paradoks at nesten all omsatt khat selges fra en klubb i Grønlandsleiret, 100 meter fra politihuset. Det synes som om bekjempelse av misbruk av dette narkotiske stoffet prioriteres langt ned sammenliknet med andre stoffer på tross av de store sosiale konsekvensene dette kan ha for den enkelte, dennes familie og samfunnet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Khat ble straffbart materiale i de nordiske land i perioden 1989-1990, da khat som artsnavn ble inntatt på narkotikalisten. I henhold til Kripos er khat et lavprosentlig, amfetaminlignende materiale, noe kraftigere i effekt enn koffein, men mindre enn for eksempel amfetaminholdige stoffblandinger. Gjennom opplysninger mottatt fra det somaliske miljøet i Oslo politidistrikt beskrives at khat skal ha omtrent samme funksjon for en somalier som alkohol har for en nordmann.

Khat er hyppigst forekommende i de somaliske miljøene. Stoffet smugles i hovedsak fra England og Nederland med fly. De største og fleste beslagene gjøres av Tollvesenet i forbindelse med innreisekontroll. Politiets beslag av khat gjøres i det alt vesentlige i Oslo, Romerike og Østfold politidistrikter. I 2005 var den beslaglagte mengde khat i overkant av 2 700 kilo, fordelt på 211 beslag. Dette er mindre enn i 2004 og 2003. Antall beslag har også falt mye i denne perioden.

Politiets primære rolle er å forebygge og avdekke bruk av khat som narkotikakriminalitet, og politiets innsats må ses i sammenheng med andre former for narkotikakriminalitet, og med innsatsen mot de mest risikofylte rusmidlene som heroin, amfetamin og kokain. Khat er i Norge ansett som et narkotisk stoff, mens dette kun unntaksvis er tilfellet i Europa.

Oslo politidistrikt har gjennomført aksjoner mot steder der khat brukes og omsettes. Erfaringer viser at når politiet har stengt et samlingssted, forflyttes miljøet umiddelbart til et annet sted. Oslo politidistrikt har ikke iverksatt spesielle tiltak rettet mot bruk og omsetning av khat.

I og med at det er få land i Europa som anser khat som et narkotikum, er en politimessig bekjempelse av innførsel, omsetning og bruk av stoffet generelt ikke prioritert i Europa. Dette gjør et politimessig samarbeid mindre aktuelt, og politiets inngripen i Norge vanskelig, utover å stanse innførsel til riket og pågripe og straffe den enkelte bruker.

Bruk av khat er et kulturelt, sosialt og helsemessig problem for misbrukerne og deres familier i det somaliske miljøet i Norge. Det er min mening at forebyggende tiltak krever et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter, herunder integreringsmyndigheter, helsevesen, sosialvesen, tollvesen og politiet, samt det somaliske miljøet selv. Jeg vil sørge for at politiet tar aktivt del i et slikt samarbeid.