Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:47 (2006-2007)
Innlevert: 11.10.2006
Sendt: 12.10.2006
Besvart: 17.10.2006 av justisminister Knut Storberget

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan justisministeren redegjøre for fremdriften og arbeidet fremover for å sikre døgnkontinuerlig tilstedevakt på redningshelikopterbasen (330 skvadronen) på Rygge flystasjon?

Begrunnelse

I Regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet står det bl.a. følgende i St.prp. nr. 1 (2006-2007):

"Døgnkontinuerlig tilstedevakt ble igangsatt ved redningshelikopterbasen på Banak 1. juli 2006. Det foreslås å bevilge 16,5 mill. kroner for å igangsette tilsvarende ordning også for redningshelikopterbasen i Bodø i løpet av 2. halvår 2007. Det arbeides videre med etablering av tilstedevakt ved de resterende redningshelikopterbasene på Ørlandet og ved Rygge."

Det er ønskelig med en redegjørelse om hvordan statsråden ser for seg det videre arbeid og fremdrift, jf. siste setning i ovenstående avsnitt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Redningshelikopterbasen på Rygge er i dag et detasjement ut fra Sola, med ett helikopter på 85 pst. beredskap. Det nødvendige mannskap kommer fra andre redningshelikopterbaser, da det ikke er lagt opp til fast bemanning på Rygge.

Justisdepartementet har foretatt kartlegging av kostnadene med opprettelse av tilstedevakt på Rygge og Ørland. En gjennomføringsplan er ikke utarbeidet, da det gjenstår noe arbeid i prioriteringen mellom Rygge og Ørland.

Vurderingen av tilstedevakt på Rygge og Ørland må ses i sammenheng med hele redningstjenesten hva angår antall besetninger, bakkemannskap og reservehelikopter og reservemateriell, og er ikke kun et spørsmål om lege.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget vedrørende innføringen av tilstedevakt på de gjenværende baser.

Ut fra den informasjon vi har innhentet, koster innføring av tilstedevakt på Rygge er 41,9 mill NOK (inkl. mva). Kostnadene inkluderer investeringer og helårsdrift samt legeberedskap. Den løpende årlige driftskostnad er beregnet til 30,7 mill NOK netto (inkludert lege).