Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:52 (2006-2007)
Innlevert: 12.10.2006
Sendt: 13.10.2006
Besvart: 20.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Behovet for økt ferjekapasitet i Boknafjordsambandet på E39 er presserende. Vi mottar hyppige meldinger om frustrasjoner i forbindelse med oversitting, køer og forsinkelser både i helger og på vanlige ukedager. Situasjonen på Tau-sambandet er uholdbar. Dette medfører store utfordringer og negative konsekvenser for vanlige reisende og for næringslivet.
Hvilke muligheter ser statsråden for å bedre situasjonen?

Begrunnelse

Tau-sambandet er et av landets største passasjersamband, og det er ønsket at sambandet også etter nyttår skal trafikkeres av tre ferjer og at avgangene blir hyppigere. Trafikken på Boknafjord-sambandet preges av køer og forsinkelser. I Regjeringens forslag til budsjett for 2007 vises det til at det i forbindelse med anbudskonkurranser fristilles ferjer og at dette gir muligheter for økt kapasitet i enkelte samband.
Videre heter det:

"Samferdselsdepartementet vil gjennomgå situasjonen med NTP-standard på riksvegferjesambandene, og ev. komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak. Høy oljepris, innføring av obligatorisk tjenestepensjonsordning, overgangskostnader knyttet til anbud, inntektsbortfall ved innføring av en ny felles rabattordning, fjerning av dobbeltakst for farlig gods, økt rutetilbud i sambandet Stavanger-Tau samt ny forskrift om redningsredskaper på passasjerskip, gir utfordringer mht. å opprettholde tilbudet i ferjedriften."

Jeg vil vite om statsråden ser muligheter for at reisende med Tau-sambandet og Boknafjord-sambandet kan forvente et forbedret tilbud, både når det gjelder den umiddelbare situasjonen, men også når det gjelder situasjonen etter nyttår, i 2007.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som kjent besluttet Samferdselsdepartementet 10. februar 2004 å konkurranseutsette driften av sambandene Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg. Som følge av denne konkurransen vil det fra 1. januar 2007 bli satt inn nye ferjer drevet med naturgass på disse to sambandene. Ifølge Statens vegvesen vil de nye ferjene øke transportkapasiteten i sambandet Mortavika-Arsvågen med om lag 80 pst. sett over en hel driftsuke, sammenliknet med det som var transportkapasiteten ved utgangen av 2005.

Ovennevnte samband ble lyst ut på konkurranse med forutsetning om kapasitet og rutetilbud, som beskrevet i Nasjonal transportplan 2006-2015, jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004). Dette innebærer at antall avganger reduseres noe i forhold til i dag. Det er lagt til grunn at løyvehaver i kontraktsperioden på 10 år ikke skal ha mer enn 2 pst. gjensitting i sambandet over en 12 måneders periode. På bakgrunn av ovennevnte forventer jeg et betydelig bedre tilbud til de reisende i sambandet Mortavika-Arsvågen fra og med 2007.

Når det gjelder sambandet Stavanger - Tau, har jeg blitt informert om at det har vært flere perioder med driftsproblemer i 2006. Dette har selvfølgelig medført utfordringer og negative konsekvenser for næringsliv og vanlig reisende. I 2007 er det mitt mål at de to små ferjene som trafikkerer sambandet i dag skal erstattes av en større ferje, som blir fristilt ved nye ferjer på Mortavika - Arsvågen jf. ovenfor. Dette vil styrke kapasiteten i sambandet med om lag 20 pst., og videre sikre en effektiv reserveferjeløsning for blant annet sambandet ut til Kvitsøy og Skudeneshavn. Ved bruk av den fristilte ferjen i sambandet til Kvitsøy og Skudeneshavn, vil annet materiell bli satt inn i Tau-sambandet.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006 økte Regjeringen bevilgningene til Tau-sambandet med 1 mill. kr slik at en ekstra nattferje kunne opprettes.

Til tross for en økning av bevilgningene til riksvegferjeformål på 137,4 mill. kr (10,4 pst.) i forhold til regjeringen Bondevik II har det ikke vært rom for å prioritere en ytterligere økning i tilskuddet i dette sambandet.