Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:50 (2006-2007)
Innlevert: 12.10.2006
Sendt: 13.10.2006
Besvart: 19.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Hvordan vil helse- og omsorgsministeren forklare at den desentraliserte kreftpoliklinikken på Orkdal blir nedlagt, og er dette i tråd med Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2010?

Begrunnelse

25. august vedtok styret ved St. Olavs Hospital å legge ned kreftpoliklinikken ved Orkdal sykehus. Klinikken ble nevnt i Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2010 som et godt utviklet desentralisert tilbud og er premiert som et eksempel til etterfølgelse.
I Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2010 heter det blant annet:

"Det er i 2006 stilt krav til de regionale helseforetakene om å utvikle desentralisert tilbud til de kreftpasientene som trenger nærhet til tilbudet."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1155 av 21. september 2006 vedrørende øvrige innsparingstiltak som er iverksatt ved St. Olavs Hospital. Jeg vil spesielt vise til de særskilte bevilgninger som er gitt til Helse Midt-Norge av Regjeringen gjennom St.prp. nr. 1 (2005-2006) og Revidert nasjonalbudsjett for 2006. I foretaksmøtet i juni 2006 ble balansekravet til Helse Midt-Norge utsatt under forutsetning om at det regionale helseforetaket håndterer sin omstillingsutfordring slik at foretaksgruppen oppnår økonomisk balanse i 2007. Helse Midt-Norge er tillatt et underskudd på 350 mill. kr i 2006. Jeg er klar over at dette målet medfører en utfordring for de regionale helseforetakene. Samtidig legger jeg til grunn at nødvendige omstillinger gjøres i tråd med overordnede føringer og de kravene som er stilt til både kvalitet, aktivitet og økonomi gjennom bestillerdokumentet og foretaksmøtet. Jeg har fått opplyst fra Helse Midt-Norge RHF at innenfor disse rammene har styret i St. Olavs Hospital HF etter en helhetsvurdering kommet fram til at en nedlegging av kreftpoliklinikken i Orkdal kommune er et tiltak som vil kunne gjennomføres uten store negative konsekvenser for behandlingen av kreftpasientene. Som helse- og omsorgsminister har jeg tillit til at ledelsen har gjort denne vurderingen på en forsvarlig måte. Jeg har blitt informert om at alle berørte pasienter vil få et forsvarlig medisinsk tilbud i Trondheim, men at enkelte pasienter vil få en noe lengre reisevei. Helse Midt-Norge viser til at kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital HF pr. dags dato nesten ikke har ventetid. Dette skyldes blant annet oppstart av en egen kreftavdeling i Ålesund, som har bidratt til å frigjøre kapasitet som kan benyttes til kreftpasienter som frem til nå har hatt et tilbud i Orkdal. Det vises videre til at valget om å redusere virksomheten i Orkdal fremfor å redusere kapasiteten ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital, skyldes at aktiviteten i kreftpoliklinikken er basert på en enkelt leges tilstedeværelse ved poliklinikken, samt at aktiviteten har vært forholdsvis lav. Kreftavdelingen ved St. Olavs hospital HF har pr. i dag ledige stillinger for den legen og de to sykepleierne som har jobbet ved kreftpoliklinikken i Orkdal. Helsepersonellet ved kreftpoliklinikken vil derfor fremdeles ha et jobbtilbud ved at de kan gå inn i ledige stillinger ved St. Olavs Hospital HF.

Jeg legger til grunn at både styret for St. Olavs Hospital HF og styret for Helse Midt-Norge RHF vil videreføre arbeidet med utvikling av tilbudet til kreftpasienter i tråd med de føringer som er gitt i Regjeringens Soria Moria-erklæring og Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009.