Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:51 (2006-2007)
Innlevert: 12.10.2006
Sendt: 13.10.2006
Besvart: 19.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Kan helse- og omsorgsministeren gi en forklaring på hvordan bevilgningene som er gitt til å jevne ut skjevfordelingen for Helse Vest og Helse Midt-Norge i Revidert budsjett for 2006 og statsbudsjettet for 2007 har løst skjevfordelingen?Begrunnelse

Helse Vest og Helse Midt-Norge har vært utsatt for en skjevfordeling med hensyn til bevilgninger. I Innst. S . nr. 161(2005-2006) får vi oppgitt at skjevfordelingen for Helse Vest utgjør 673 millioner kroner, mens den for Helse Midt-Norge er 437.
Helse Vest og Helse Midt-Norge har samlet sett fått 1,11 milliarder for lite i overføringer fra staten. I revidert budsjett for 2006 ble det bevilget 100 millioner kroner for å rette opp skjevfordelingen. I det fremlagte statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 104 millioner kroner, samlet er det bevilget 204 millioner kroner for å dekke skjevfordelingen. Regjeringen uttaler at skjevfordelingsproblemet er løst.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Da de fem regionale helseforetakene ble etablert i 2002, ble bevilgningsnivået fra den enkelte fylkeskommunene videreført. I St.meld. nr. 5 (2003-2004), som ble lagt fram av regjeringen Bondevik II, ble nye prinsipper for fordeling av basisbevilgningen mellom de fem regionale helseforetak presentert. Omleggingen innebærer at Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF skal få en større andel av basisbevilgningen, mens de tre andre regionale helseforetakene vil få reduserte andeler. Dette skulle skje gjennom omfordelinger mellom de regionale helseforetakene med en overgangsperiode på fem år. Første år i overgangsperioden var 2005.

I St.meld. nr. 5 (2003-2004) valgte en å ikke bruke de foreslåtte kostnadsnøklene til Hagen-utvalget fullt ut. Dette ville innebære større omfordelinger mellom de regionale helseforetak enn det som var ønskelig og forsvarlig. Dette fikk bred tilslutning i Stortinget, jf. Innst. S. nr. 82 (2003-2004).

Som jeg har nevnt over, var 2005 første år i overgangsperioden, og det ble overført midler fra Helse Øst RHF, Helse Sør RHF og Helse Nord RHF til Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF. Denne typen omfordeling har også skjedd i budsjettåret 2006 og er foreslått gjennomført for budsjettåret 2007. Samtidig er det lagt inn ekstra midler for å redusere overgangsperioden. Dette skjedde for budsjettåret 2005 da det ble bevilget 150 mill. kroner, og i Revidert nasjonalbudsjett 2006 der det ble lagt inn 100 mill. kroner ekstra, jf. St.prp. nr. 66 (2005-2006). Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 152 mill. kroner i 2007 for å sluttføre overgangsperioden etter St.meld. nr. 5 (2003-2004) og for å følge opp Soria Moria-erklæringen. Bevilgningene til Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF har økt med hhv. 267 mill. kroner og 133 mill. kroner i løpet av disse tre årene.

Beløpene som du refererer til fra Innst. S. nr. 161 (2005-2006) til Dokument nr. 8:49 (2005-2006) på hhv. 673 mill. kroner og 437 mill. kroner, relaterer seg til omfordeling etter Hagen-utvalgets kostnadsnøkler. Jeg har lyst til å understreke at Hagen-utvalgets forslag til kostnadsnøkler ikke nødvendigvis er de eneste riktige - andre forskere har kommet fram til andre kostnadsnøkler. Det er vanskelig å finne fram til kostnadsnøkler som vil fange opp den objektive sannheten om hvordan ressursene skal fordeles på en hundre prosent rettferdig måte. Regjeringen ønsker en ny gjennomgang og har derfor i St.prp. nr. 1 (2006-2007) varslet at det vil bli satt ned et utvalg som skal vurdere nåværende inntektsfordelingssystem mellom de regionale helseforetak.