Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:54 (2006-2007)
Innlevert: 13.10.2006
Sendt: 13.10.2006
Besvart: 20.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra Datatilsynet, datert 10. oktober. I brevet blir det rettet hard kritikk mot prosessen vedrørende blant annet EFC-direktivet. Datatilsynet uttrykker stor bekymring for at personvernhensyn ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og at de bare fikk en høringsfrist på en dag, til å uttale seg om direktivet.
Vil statsråden sørge for at Datatilsynet blir brakt inn i prosessen, og at personvernhensyn blir vektlagt i det videre arbeid med saken?

Begrunnelse

Høyre ser positivt på det arbeidet som gjøres for å skape effektive transportsystemer. Det foreslåtte direktivet vil bidra til dette. Det er imidlertid viktig at man før direktivet iverksettes har fått på plass et forsvarlig regelverk for bruk og lagring/sletting av personopplysninger knyttet til elektroniske systemer i transportsektoren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: EFC-direktivet (2004/52/EF) fastsetter de nødvendige rammebetingelser for å sikre utbredelse og innbyrdes kompatibilitet mellom elektroniske betalingssystemer på veg over hele EØS-/EFTA-/EU-området. Kort sagt skal tjenesten sikre at systemene skal kunne "snakke sammen". Sentralt i tjenesten er et mål om at trafikanter skal kunne benytte samme elektroniske betalingsbrikke i alle betalingsstasjoner. Direktivet omfatter både systemer basert på mikrobølgeteknologi og systemer basert på satellitt-/mobilteknologi. Med enkelte unntak skal tjenesten gjelde for hele vegnettet.

EFC-direktivet er et rammedirektiv. Det konkrete innholdet i direktivet skal utvikles gjennom et særskilt regelverksarbeid under ledelse av EU-kommisjonen. Norge deltar aktivt i dette arbeidet. Regelverket vil bli vedtatt som egne rettsakter gjennom Kommisjonsvedtak. Disse rettsaktene vil på vanlig måte måtte vurderes med sikte på eventuell innlemmelse i EØS-avtalen.

Direktivet ble vedtatt innlemmet i EØS-komiteen i møte 7. juli 2006 med forbehold om Stortingets samtykke. En samtykkeproposisjon vil bli lagt frem for Stortinget i høstsesjonen.

Med utgangspunkt i at direktivet omhandler rammer for fremtidige innkrevingssystemer for betalingsinnkreving på veg, er det naturlig og viktig at det i samtykkeproposisjonen blir gitt en omtale av relevante personvernproblemstillinger. Omfanget og innretningen på denne omtalen vurderes nå av Samferdselsdepartementet i samråd med Justisdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Jeg legger generelt til grunn at det i samferdselssaker med grenseflater mot personvernspørsmål skal være et godt samarbeid med Datatilsynet. Jeg har derfor hatt møte med Datatilsynet for å drøfte og etablere omforente samarbeidsrutiner. På administrativt plan har det også vært møter mellom departementet og Datatilsynet knyttet til EFC-direktivet.

Det har fra min side vært lagt til grunn at Datatilsynet skal inkluderes i arbeidet med å utarbeide en samtykkeproposisjon for EFC-direktivet. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Vegdirektoratet utarbeide et utkast til proposisjon i samråd med Datatilsynet. Jeg registrerer dessverre at dialogen mellom Datatilsynet og Vegdirektoratet i arbeidet ikke har fungert så godt som ønsket. Departementet har tatt dette opp med Vegdirektoratet som har innledet en ny og bedre dialog med Datatilsynet.