Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:56 (2006-2007)
Innlevert: 13.10.2006
Sendt: 13.10.2006
Besvart: 20.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Når regner statsråden med å kunne avklare overfor berørte kommuner på Øvre Romerike hvorvidt, og hvilke arealer som må reserveres i forbindelse med en fremtidig 3. rullebane, og hvilke forhold avventer statsråden opplysning om før en slik avklaring kommer?

Begrunnelse

Det er kjent fra utredninger at Avinor regner med behov for en 3. rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen en gang mellom 2020 og 2030. Nærmere tidfesting og ikke minst plassering er ikke avklart.
For de berørte kommunene på Øvre Romerike er det problematisk at dette forholdet ikke får en avklaring, ettersom store arealer underlegges usikkerhet i forhold til fremtidig disponering. Dette gjelder i enda større utstrekning i forhold til hensyn som må vises knyttet til støybelastninger en ny rullebane gir til nye områder.
For flyplasskommunene, med Ullensaker i en særstilling hva gjelder vekst som følge av flyplassens ringvirkninger, er det spesielt viktig med større grad av visshet å forholde seg til enn man har i dag.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig i at kommunene på Øvre Romerike, og i særdeleshet Ullensaker, vil være tjent med en avklaring av behovet for å båndlegge arealer til en tredje rullebane på Gardermoen. Samtidig reiser saken omfattende og kompliserte problemstillinger.

Jeg trenger derfor noe tid på å gjennomgå og vurdere de tilbakemeldingene vi har fått på rapporten fra Norconsult, som var på høring i sommer. Jeg vil herunder vurdere behovet for innhenting av ytterligere opplysninger. Jeg kan derfor ikke på det nåværende tidspunkt angi konkret framdrift for avklaring på spørsmålet.