Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:58 (2006-2007)
Innlevert: 13.10.2006
Sendt: 16.10.2006
Besvart: 23.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I St.prp. nr. 1 under omtalen av avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn og fritidsbåt går det frem at Regjeringen ønsker å fjerne avgiftsforskjellen på bensin og diesel, over tid. I en pressemelding fra departementet, datert den 10. oktober, tilbakeviser statssekretær Axelsen dette.
Finnes det andre deler i budsjettfremlegget som Regjeringen nå har endret mening om?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen har ikke endret mening om dieselavgiften etter at statsbudsjettet for 2007 ble lagt fram.

Representanten Gitmark viser til omtalen av dieselavgiften i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak:

"Differansen [mellom avgiftene på bensin og diesel], som i 2006 er 1,13 kroner pr. liter for drivstoffavgiftene og 0,26 kroner pr. liter for CO2-avgiften, kan ikke begrunnes ut fra ulikheter i de eksterne kostnadene som bruken av drivstoff medfører. For å motvirke avgiftstilpasninger som er miljømessige uheldige, og som svekker statens inntekter, bør denne forskjellen utjevnes over tid."

Dette er en faglig vurdering som påpeker at dagens avgiftsmessige forskjellsbehandling av bensin og diesel er uheldig, og at avgiftsforskjellene bør utjevnes over tid. Ulike medieoppslag etter fremleggelsen av statsbudsjettet den 6. oktober skapte imidlertid et inntrykk av at Regjeringen foreslo å øke dieselavgiften. Dette er ikke riktig. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2007 ingen realendringer i dieselavgiftssatsen. Finansdepartementet sendte derfor ut en pressemelding den 10. oktober hvor dette ble klargjort.

Regjeringen har heller ikke på andre områder endret mening etter at statsbudsjettet for 2007 ble lagt fram.