Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:62 (2006-2007)
Innlevert: 16.10.2006
Sendt: 18.10.2006
Besvart: 24.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Regjeringen har vedtatt å gi konsesjon for et gasskraftverk på Mongstad med begrenset CO2-håndtering fra oppstart og mål om full CO2-håndtering fra 2014. Samtidig er det Regjeringens mål å innføre full CO2-håndtering på Kårstø så raskt som mulig. I statsbudsjettet for 2007 er det satt av penger til statlige bidrag til dette.
Hvordan begrunner Regjeringen forskjellen mellom krav til fullskala CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn gav 21. januar 1999 Naturkraft AS utslippstillatelse etter forurensningsloven til gasskraftverk på Kårstø. Stoltenberg I-regjeringen omgjorde utslippstillatelsen i brev av 6. oktober 2000 basert på Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 122 (1999-2000): "Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land." Naturkraft har i dag alle nødvendige tillatelser til bygging av gasskraftverket på Kårstø, og arbeidet med kraftverket er i gang. Det er forventet oppstart av produksjonen høsten 2007.

Håndtering av CO2 fra gasskraftverk er ikke lønnsomt med dagens kostnadsnivå. Realiseringen av et fangstanlegg på Kårstø krever derfor betydelige statlige bidrag. Det fremgår av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen vil bidra økonomisk til å etablere CO2-håndtering på Kårstø.

Det er i budsjettet for 2007 satt av 720 mill. kr til etableringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) Olje- og energidepartementet. Usikkerheten om kostnader, tidsperspektiv og oppnåelige garantier for et fullskala fangstanlegg på Kårstø er stor. Olje- og energidepartementet har på denne bakgrunn bedt Norges vassdrags- og energidirektorat om å sette i gang en prosess med aktuelle leverandører for å kartlegge hvilke betingelser som kan gis for et fangstanlegg på Kårstø. Arbeidet til NVE forventes ferdigstilt i siste halvdel av 2006. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når det gjelder investeringsbeslutningen for CO2-håndteringsanlegget på Kårstø.

Etablering av CO2-håndtering på Mongstad stiller seg noe annerledes enn på Kårstø. Her var det nødvendig å legge et løp for det videre arbeidet i forbindelse med avgjørelsen av Statoils søknad om utslippstillatelse for kraftvarmeverket. Ett av formålene med å bygge ut fangstanlegget på Mongstad i to steg er å få redusert kostnadene ved CO2-fangst slik at teknologien kan få overføringsverdi til andre CO2-håndteringsprosjekter i Norge og andre land og på denne måten bli et viktig bidrag til løsning av det globale klimaproblemet. Kraftvarmeverket på Mongstad er spesielt velegnet til utvikling av ny teknologi for CO2-fangst fordi man er garantert stabil tilgang på store mengder CO2.