Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:64 (2006-2007)
Innlevert: 17.10.2006
Sendt: 18.10.2006
Besvart: 27.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med utføring av redningsoppdrag benyttes både Forsvaret (330 skvadronen) og private operatører. Dersom man skal unngå en konkurransevridning i forhold til hvem som kan gjøre hva, er det viktig at regelverket disse opererer under er identisk.
Kan statsråden bekrefte at regelverket disse forholder seg til er identisk og ikke diskriminerende for noen av partene?

Begrunnelse

I et tidligere spørsmål om nevnte forhold til justisministeren, spørsmål nr. 318 (2005-2006), bekreftet justisministeren at både sivile og offentlige utøvere av redningstjenesten var underlagt identiske regelverk. I ettertid er det sådd tvil om dette medfører korrekthet, og jeg ser derfor frem til samferdselsministerens avklaring av ovennevnte forhold.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Lovgivningen skiller mellom sivil og militær luftfart. Luftfartslovens første del gjelder for sivil luftfart og annen del for militær luftfart. Luftfartstilsynet er luftfartsmyndighet i forhold til sivil side og sjefen for Luftforsvaret er luftfartsmyndighet for militær side.

Luftfartsloven fastsetter selv at enkelte bestemmelser i sivil del gjelder også for norsk militær luftfart. Dette er enkelte av bestemmelsene under kap. V. Bemanning, kap. VI. Fartøysjefen og tjenesten om bord, kap. VII. Landingsplasser og bakketjeneste, kap. XI. Ansvar og forsikring for skade og tap på tredjeperson, kap. XII. Varsling, rapportering og undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser m.m. og kap. XIII. Forskjellige bestemmelser.

Når det gjelder forskrifter gitt med hjemmel i luftfartsloven, gjelder disse som utgangspunkt ikke for militær luftfart. Forskrifter gitt på området regulering av lufttrafikken, flysikringstjeneste, og lufttrafikk og operative forhold, gjelder likevel for militær luftfart med mindre ikke annet er bestemt.

For øvrig ligger forskriftskompetansen til gjennomføring og utfylling av luftfartsloven for militær del til Forsvarsdepartementet og sjefen for Luftforsvaret.

Sjefen for Luftforsvaret har gitt Bestemmelser for Militær Luftfart (BML) som i utgangspunktet fastslår at sivile luftfartsbestemmelser gjelder for militær luftfart med mindre annet uttrykkelig er bestemt. Gjennom BML er det gitt noen særbestemmelser for operasjoner med helikoptre som inneholder tilleggsbestemmelser og unntak fra sivile bestemmelser om visuelle flygeregler og instrumentflygeregler.

Uten at jeg har gjort noen ytterligere undersøkelser, er det vanskelig å se at det formelle skillet mellom sivil og militær luftfart i praksis vil innebære noen stor forskjell for den operative løsning av potensielle oppdrag avhengig av om det dreier seg om en sivil eller militær operasjon. Jeg er heller ikke kjent med at sivil redningstjeneste har gitt uttrykk for at det er slike forskjeller i de operative rammevilkårene at det representerer en konkurransevridning av betydning.