Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:67 (2006-2007)
Innlevert: 18.10.2006
Sendt: 18.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En bred gjennomgang av ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene var varslet i budsjettet for 2007, men er nå utsatt til kommuneproposisjonen for 2008. For å hindre at innføring av nøytral merverdiavgift skulle øke kommunesektorens samlede inntekter, ble det gjennomført uttrekk i rammetilskuddet. Metoden har ført til store utilsiktede omfordelinger mellom kommuner. Neste år er siste år i overgangsordningen.
Tar statsråden sikte på reelt å endre uttrekksmodellen, eller betyr utsettelsen at overgangsordningen blir varig?

Begrunnelse

Ny lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2004. Formålet med loven var å etablere en ordning som likebehandler egenproduksjon og kjøp fra andre med hensyn til merverdiavgift. Loven avløste den tidligere begrensede momskompensasjonsordning.
For å unngå at utvidelsen av kompensasjonsordningen ga kommunesektoren økte inntekter, ble det gjennomført et uttrekk i rammetilskuddet tilsvarende anslått økning i refundert merverdiavgift samlet for hele landet og fordelt på den enkelte kommune og fylkeskommune.
Beregningene for den enkelte kommune og fylkeskommune ble gjort på et særdeles usikkert grunnlag.
Kommunal- og regionaldepartementet skrev bl.a. til Kommunenes Sentralforbund 8. oktober 2003:

"Som følge av at størrelsen på kompensasjonskravene for 2004 er beregnet og ikke kan angis med sikkerhet, er det åpnet for at det samlede uttrekket (finansieringen av ordningen)vurderes på nytt i 2005 når de samlede kompensasjonskrav er kjent. Det er her nivået på det samlede uttrekket som skal vurderes og ikke metoden for fordeling av uttrekket. Utover en slik vurdering er det ikke lagt opp til noen videre opp- eller nedjustering av uttrekket."

I brev av 14. oktober 2003 skriver departementet:

"Dersom det for 2004 viser seg å være vesentlig avstand mellom reduksjonen i rammetilskuddet for en kommune eller fylkeskommune og samlet kompensasjon som reduksjonen knytter seg til, og dette ikke knytter seg til særskilte hendelser i 2002 eller 2004,er det grunnlag for å foreta justeringer. Dersom kommuner eller fylkeskommuner skulle få vesentlige tap, kan det påregnes kompensasjon."

Etter at ordningen nå har virket en tid, viser det seg at uttrekksmodellen har skapt store omfordelinger mellom kommunene. I realiteten tar det langsiktige uttrekket utgangspunkt i at alle kommuner er like, dvs. at det som er økonomisk lønnsomt for en kommune mht. egenproduksjon eller kjøp også er lønnsomt for andre kommuner. På samme måte som at private organisasjoner har ulik konkurranseevne, er også kommuner ulike. Det hevdes derfor at modellen straffer effektive kommuner og kommuner med lave inntekter og redusert investeringsevne.
I kommuneproposisjonen for 2007 og Revidert nasjonalbudsjett 2006 ble det lovet en bred gjennomgang av merverdiavgiftskompensasjonsordningen i statsbudsjettet for 2007. I Kommunal- og regionaldepartementets budsjettdokument for 2007 er vurderingen nå utsatt til kommuneproposisjonen for 2008.
Jeg er engstelig for at denne utsettelsen fører til at uttrekket for den enkelte kommune og fylkeskommune sementeres fra og med 2008 når overgangsordningen er over, og at man ikke har til hensikt å gjennomføre en nødvendig omlegging av uttrekksmodellen for å rette opp utilsiktede omfordelinger mellom kommuner og mellom fylkeskommuner.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Ordningen ble innført 1. januar 2004 og var forutsatt ikke å endre kommunesektorens samlede inntekter. Ordningen ble derfor finansiert ved å redusere kommunesektorens frie inntekter. Tall for 2004 viste at utbetalt kompensasjon stemte overens med beregningsgrunnlaget for uttrekket.

Det opprinnelige uttrekket for enkeltkommuner var basert på anslag. Det ble derfor i etterkant foretatt en justering av overgangsordningen, basert på de faktiske tallene for 2004. I tillegg ble det i 2005 gitt skjønnsmidler på til sammen 457 mill. kr, hvorav 370 mill. kr var tilleggsbevilgninger, til de kommuner som kom skjevt ut. Samlet sett tjente dermed kommunesektoren på innføringen av ordningen.

Som nevnt i statsbudsjettet for 2007 vil Regjeringen i kommuneproposisjonen for 2008 komme tilbake med en bredere vurdering av ordningen. Denne vurderingen vil blant annet gå inn på ordningens avgrensing og praktiske innretning, administrativ belastning ved ordningen og erfaringene rundt gjennomføringen av trekket i kommunenes rammetilskudd. Vurderingen vil danne grunnlag for eventuelle endringer i ordningen.