Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:75 (2006-2007)
Innlevert: 19.10.2006
Sendt: 19.10.2006
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 26.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle Stortingets vedtak og Soria Moria-erklæringens målsetting om å flytte alle unge funksjonshemmede ut av eldreinstitusjon?

Begrunnelse

Stortinget har siden siste halvdel av 90-tallet gitt en rekke pålegg om at unge funksjonshemmede skal ut av eldreinstitusjoner innen 2005. Målet er ikke nådd.
Fra sosialkomiteens behandling av Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre, jf. St.meld. nr. 34 (1996-97) og Innst. S. nr. 114 (1997-98):
Komiteen kan ikke si seg fornøyd med den lave takten i utskriving av unge funksjonshemmede fra syke- og pleiehjem, og vil henstille til Regjeringen å fremme forslag til tiltak, slik at alle unge uføre, som i dag oppholder seg i eldreinstitusjoner, og som ønsker å flytte ut, får flytte ut innen år 2005, og at ikke nye unge uføre, i samme tidsrom, flyttes inn i eldreinstitusjoner dersom de ikke ønsker det.
Komiteen mener mye kan gjøres for å bedre den praktiske tilretteleggingen for funksjonshemmede, både når det gjelder forhold i bolig og hjelp i daglige funksjoner, og muligheter til å delta i arbeidslivet og fritidstilbud.
Fra behandlingen av St.prp. nr. 60 (2004-2005), kommuneøkonomiproposisjonen for 2006 - anmodningsvedtak 524:

1. Stortinget ber Regjeringen påse at det utarbeides individuell plan etter helse- og sosiallovgivningen for utflytting av unge funksjonshemmede fra eldreinstitusjon. Utflyttingen må tidfestes.
2. Stortinget ber Regjeringen vurdere eventuelle virkemidler for å stimulere til utflytting av unge funksjonshemmede fra eldreinstitusjon, herunder gjeninnføring av tilskudd.

Fra Regjeringens verdigrunnlag fra Soria Moria:

Regjeringen vil oppfylle målet om utflytting av unge funksjonshemmede fra eldreinstitusjon.
På Gjøvik, en kommune styrt av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har hovedutvalg for omsorg vedtatt å flytte avlastningstilbudet for 10 unge utviklingshemmede fra en egen avlastningsbolig og til en aldersinstitusjon.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Jeg er opptatt av at ingen unge personer med nedsatt funksjonsevne mot sin vilje bør bo i institusjoner beregnet for eldre. Unge personer med nedsatt funksjonsevne bør få et mest mulig selvstendig liv selv om de er sterkt hjelpetrengende.

Valnesfjord helsesportssenter gjennomførte i 2004 på vegne av departementet en kartlegging som viste at det var 132 personer under 50 år bosatt i alders- og sykehjem. Kommunene som hadde unge i sykehjem ble i 2005 fulgt opp av fylkesmannen. Gjennomgangen viste at det var 12 personer som ønsket et alternativt botilbud uten at det forelå plan for utflytting. Disse 12 personene ble så etter fylkesmannens gjennomgang spesielt fulgt opp. Etter departementets vurdering fikk alle som var bosatt i alders- eller sykehjem ved denne kartleggingen tilstrekkelig oppfølging slik at utflytting vil skje. Tidspunkt for utflytting må vurderes individuelt (jf. omtale av anmodningsvedtak 524 i St.prp. nr. 1 (2005- 2006) Helse- og omsorgsdepartementet).

Departementets "egne" kartlegginger i 2002 og 2004 har vist noe avvikende tall i forhold til offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Det videre oppfølgingsarbeidet er derfor fra 2006 basert på tall fra KOSTRA-rapporteringen. Foreløpige tall pr. 31. desember 2005 fra Statistisk sentralbyrå, offentliggjort 15. juni 2006, viser at 191 beboere under 50 år er innskrevet for langtidsopphold i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Av disse var 129 beboere i alders- og sykehjem. Dette er en klar nedgang i forhold til antallet i 2004, hvor det ifølge KOSTRA-rapporteringen var 164 personer under 50 år innskrevet for langtidsopphold i alders- og sykehjem (endelige tall).

Med utgangspunkt i KOSTRA-rapporteringen har fylkesmennene i 2006, som i 2005, fulgt opp kommuner som har unge personer under 50 år bosatt i alders- eller sykehjem. Gjennomgangen viser at det er rundt 5-8 personer som ønsker et annet botilbud, og hvor det ikke foreligger plan for utflytting. Gjennomgangen viser også at det er et større antall beboere i 2005 som nå får utarbeidet individuell plan. Fylkesmannen vil høsten 2006 følge opp kommuner hvor vedkommende beboer ønsker et annet botilbud, og hvor det ikke foreligger plan for utflytting. Fylkesmennene har frist til å avgi rapport til Sosial- og helsedirektoratet innen 15. november 2006.

Som oppfølging av en rapport utarbeidet av Sosialdepartementet i samarbeid med brukerorganisasjonene desember 2003, er det opprettet en kontaktgruppe med representanter fra Norges Handikapforbud, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, KS, Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Kontaktgruppen skal følge utviklingen på området og komme med forslag til tiltak.

Jeg tror at vi i enkelte tilfeller må akseptere at unge personer for en kort periode bor i alders- eller sykehjem. Dette for at kommunen i samarbeid med brukeren og pårørende skal få tid til å utarbeide et godt tjenestetilbud. Det som er viktig er at prosessen med å utarbeide individuell plan kommer i gang så snart som mulig. Den individuelle planen bør inneholde plan for utflytting for de som ønsker det.

Når det gjelder finansiering av tjenestetilbudet, vurderer jeg toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere som hensiktsmessig for å sikre unge personer et godt tjenestetilbud. Ordningen innebærer at merkostnadene knyttet til å gi en ung funksjonshemmet et tilbud utenfor eldreinstitusjon reduseres betydelig. Videre har Regjeringen både i 2006 og i forslaget til budsjett for 2007 styrket kommunenes frie inntekter. Dette er midler som vil bidra til å gi et tilpasset tjenestetilbud til denne målgruppen.