Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:76 (2006-2007)
Innlevert: 19.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 27.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Innst. S. nr. 135 (2004-2005) mener flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet at staten må bidra til utbygging av infrastruktur for gasstransport og innenlands bruk av gass. Det samme flertallet gav et statlig selskap i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass. Gassco fikk oppdraget og har nylig avgitt sin rapport.
Når og på hvilken måte vil Stortinget få seg forelagt resultatet av dette arbeidet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det pågår utredninger av mulighetene for et gassrør til Øst-Norge (Grenland) og vestkysten av Sverige (Gøteborg-området). Arbeidet drives frem av Gassco og en styringskomité bestående av kommersielle aktører langs traseen for røret.

Gassco leverte en rapport på teknisk gjennomførbarhet til styringskomiteen for prosjektet 5. oktober. Gassco og de kommersielle aktørene har gjort et omfattende arbeid med å vurdere det tekniske grunnlaget for et gassrør til Øst-Norge og vestkysten av Sverige.

Dette gassrøret er et stort og omfattende prosjekt, og som for alle store prosjekter er det mange forhold som må avklares for å skape et godt grunnlag for å gjøre de rette beslutningene. For dette prosjektet er det nødvendig å avklare det kommersielle grunnlaget før en kan beslutte å videreføre prosjektet. Gassco har orientert om at det er behov for at aktørene deltar med finansiering av videre detaljprosjektering av prosjektet. Gassco arbeider med å utforme kommersielle avtaler for å starte forprosjektering, arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av desember 2006. Videre må industrien (gasskjøperne) forplikte seg til bruk av røret. Gassco vil bruke tiden ut året til å avklare disse forholdene.

Det er svært positivt at en har kommet frem til at det er teknisk grunnlag for å etablere røret. Jeg vet at Gassco arbeider aktivt for å avklare de kommersielle spørsmålene så raskt som mulig, og dette arbeidet vil gi et godt og nødvendig grunnlag for det videre arbeidet med prosjektet.

Stortinget ble sist orientert om status for prosjektet i statsbudsjettet for 2007, og det vil være naturlig å gi en ny orientering når prosjektet passerer neste milepæl. Jeg vil komme tilbake til egnet måte for orientering av Stortinget når vi har resultatene av de prosessene som nå pågår.