Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:78 (2006-2007)
Innlevert: 19.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 01.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I siste nummer av Politiforum sier leder av PDMT at et firma ved navn Safety & Security Service AS (S&SS) er useriøse fordi det har henvendt seg til POD i forbindelse med en konkurranse om offentlige anskaffelser. S&SS opplyser at grunnen for henvendelsen til POD var at man ikke fikk svar på henvendelser direkte til PDMT.
Mener statsråden at det er god forretnings- og forvaltningsskikk å offentlig omtale en leverandør som useriøs på dette grunnlaget, og hvilken annen fremgangsmåte mener statsråden burde vært benyttet i så fall?

Begrunnelse

I Politiforum nr. 10 er det en artikkel om nye våpen og konflikter rundt slike anskaffelser. At lederen av PDMT går ut på denne måten, samtidig som det pågår en rettstvist er etter mitt skjønn, ikke nødvendigvis spesielt fornuftig. Alle er enige om at politiet bør få best mulig utstyr, men spørsmålet er om denne uttalelsen er med på å bidra til å sette fokus på det viktigste, nemlig våpen til politiet og ikke krangel om ulike oppfatninger.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) er politi- og lensmannsetatens innkjøpsorgan for politioperativt materiell og har fått ansvar for kontraktsforhandlinger ved anskaffelser av varer og tjenester til etaten. PDMT er direkte underlagt Politidirektoratet.

Norsk politi skal innen 2008 skifte ut samtlige av sine enhåndsvåpen (revolver) med nye pistoler, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007). Politidirektoratet opplyser at PDMT i den forbindelse gjennomførte en anbudskonkurranse i 2005/2006. Kontrakten ble todelt med leveranse til politiets ordinære personell v/Heckler & Koch GmbH og leveranse til politiets spesialpersonell ved Safety & Security Service AS (S&SS).

S&SS brakte i ettertid kontraktsavgjørelsen inn for Oslo tingrett med krav om tildeling av kontrakten til politiets ordinære personell, uten å få medhold. S&SS har anket Tingrettens avgjørelse inn for Lagmannsretten, og PDMT antar at denne vil behandles tidlig 2008.

Politidirektoratet opplyser videre at det under behandlingen av anbudsprosessen i Oslo tingrett ble avdekket en feil i PDMTs beregninger av leveransetilbudene, en feil som senere viste seg også å ha innvirkning på rangeringen av tilbyderne for områdene livvakt og beredskapstropp (politiets spesialpersonell). Dette medførte at anbudskonkurransen for våpen til politiets spesialpersonell, som var tilbudt S&SS, ble avlyst. Det vil ikke bli tatt stilling til en ny anbudskonkurranse for våpenleveranse til politiets spesialpersonell før endelig domsavsigelse foreligger.

PDMT opplyser til Politidirektoratet at det har vært løpende kontakt med S&SS gjennom hele saken, herunder informasjon om kontraktsavlysning og begrunnelse, og at samtlige henvendelser fra S&SS er besvart. Det er også PDMTs vurdering at anbudskonkurransen er fulgt i henhold til gjeldende regelverk og god forretningsskikk.

Når det gjelder direktøren for PDMTs uttalelse i Politiforum om hva som er god forretnings- og forvaltningsskikk, har jeg ikke - ut fra de faktiske opplysninger som er gjengitt - grunnlag for å trekke noen konklusjoner.