Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:80 (2006-2007)
Innlevert: 19.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 27.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 190 (2004-2005) bad et samlet storting Regjeringen vurdere om et system med snudd avregning kan innebære forenkling av merverdiavgiftssystemet ved import for næringslivet og myndighetene, og legge dette frem for Stortinget på egnet måte i løpet av 2006.
Når og i hvilken form kan Stortinget forvente Regjeringens vurdering?

Begrunnelse

En rapport som KPMG og Bedriftsforbundet la fram i 2005 viser at det kan være 330 mill. kr å spare ved å fjerne importmomsen, dvs. å legge om systemet slik at importmomsen beregnes og fradragsførere i samme omsetningsoppgave, ved såkalt "snudd avregning". Ifølge rapporten bruker staten minimum 100 mill. kr og næringsdrivende minimum 230 mill. kr i året til å administrere ordningen med importmoms på varer. Momsregistrerte næringsdrivende innbetalte minst 66,9 mrd. kr i importmoms på varer til Tollvesenet i 2004. Samme beløp betalte avgiftsmyndighetene tilbake til de samme næringsdrivende etter gjennomsnittlig 35 dager. Denne pengeflyttingen berører om lag 24 000 næringsdrivende.
Ordningen er spesielt belastende for små og nystartede bedrifter. De må betale importmoms kontant ved fortolling, før varen er solgt, mens det kan ta inntil 50 dager før de får importmomsen tilbake. Det tærer på likviditeten, samtidig som små bedrifter har forholdsvis størst administrativ belastning med ordningen.
En av mange næringsdrivende som har vært i kontakt med undertegnede, kan fortelle at hans firma som driver med innleie av brukte mobile kraner har tapt flere oppdrag på grunn av likviditetsproblemer knyttet til importmoms (som i dennes tilfelle naturlig nok er betydelig) og manglende vilje til samarbeid mellom tollkasserer og fylkesskattekontor.
Endring av ordningen vil også skape likere vilkår i forhold til næringsdrivende i EU. EU-landene kan fritt velge ordningen med "snudd avregning" ved import fra tredjeland, og land som Belgia, Nederland, Luxembourg, Østerrike og Danmark bruker den allerede.
Det haster derfor med en avklaring på disse spørsmålene slik et samlet storting har bedt om.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak satte Finansdepartementet i oktober 2005 ned en intern arbeidsgruppe for å vurdere konsekvensene av en omlegging til snudd avregning ved innførsel av varer. Fristen for gruppen var opprinnelig mai 2006, men arbeidet har vist seg å være mer omfattende enn forventet. Jeg vil først understreke at spørsmålet om snudd avregning innebærer en forenkling av merverdiavgiftssystemet ved innførsel vil avhenge av hvordan ordningen utformes, og de landene i EU som i dag har et slikt system har utformet det på ulike måter.

Som det framgår av omtalen i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.4 er arbeidsgruppen nå imidlertid i ferd med å sluttføre rapporten, og Finansdepartementet tar sikte på å sende rapporten på høring i løpet av 2006. På bakgrunn av anbefalingene i rapporten og høringsinstansenes uttalelser vil departementet legge saken fram for Stortinget. Et siktemål er at saken omtales i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007.