Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:81 (2006-2007)
Innlevert: 19.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 27.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til mitt spørsmål nr. 1074 til skriftlig besvarelse, datert 21. juni 2006, om kostnaden rundt omregistrering av kjøretøy, samt bl.a. VG-oppslag 29. juli 2006, side 10. Til min forundring og skuffelse har statsråden ikke tatt tak i omregistreringsavgiften til tross for man nå kjenner til både utgiftene knyttet til jobben og pengene man inndriver.
Sier statsråden seg enig i at omregistreringsavgiften rammer folk flest, og når vil statsråden foreslå kutt i denne urettferdige avgiften?

Begrunnelse

Jeg viser også til gårsdagens spørretime der stortingsrepresentant Ulf Leirstein etterlyser denne oppryddingen. Da svarte statsråden blant annet: "[…] jeg er helt sikker på at det gir et mye bedre utgangspunkt for at folk har respekt for å betale skatter og avgifter, hvis man vet at når det skal betales gebyr for noe, er det i forhold til den tjenesten man faktisk får, og at det ikke ligger noen snikskatter der som egentlig finansierer noe annet." Det er undertegnede helt enig i.
Det ble i sommer sagt fra statsråden at kartleggingen av kostnadene for tjenestene staten utfører, ville bli lagt frem i statsbudsjettet til høsten. Videre har statsråden gjentatte ganger lovet en full opprydding og kutt i disse skjulte avgiftene. Ettersom vi nå allerede vet hva staten tar seg betalt for omregistrering av kjøretøy, og hva det koster staten, burde man etter min mening helt klart ha kuttet kraftig i denne avgiften nå.
Viser for øvrig til spørsmål nr. 1014 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde om definisjonen av hva som utgjør en skatt og hva som utgjør en avgift. I den forbindelse skriver statsråden blant annet:

"I tillegg til fiskale skatter (Herunder fiskale avgifter) har man gebyrer og sektoravgifter. For disse gjelder ikke tidsbegrensningen i Grunnloven § 75 bokstav a. Med gebyr menes betaling for offentlige ytelser, mens en sektoravgift er en avgift som med hjemmel i lov blir fastsatt og forvaltet av de ulike departementene. Disse avgiftene skal normalt finansiere bestemte tiltak og har derfor et visst slektskap med gebyrene."

Jeg vil anta at omregistreringsavgiften er et gebyr eller en sektoravgift. Det hadde vært fint om statsråden vil presisere om omregistreringsavgiften er et gebyr eller en sektoravgift, og begrunne dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som påpekt i mitt brev 19. juni 2006 er omregistreringsavgiften en fiskal avgift, hvis primære formål er å skaffe inntekter til statskassen. I så måte kan omregistreringsavgiften sammenlignes med merverdiavgiften. Det kan i denne sammenheng nevnes at omregistreringsavgiften i sin tid ble innført istedenfor å innføre merverdiavgift på brukte kjøretøy. Omregistreringsavgiften er altså verken et gebyr, hvor innbetalingen er et vederlag for en konkret ytelse, eller en sektoravgift, hvor det vil finnes en sammenheng mellom innbetalingen og bruken av pengene. Hva det koster å gjennomføre en omregistreringsforetning har derfor ingen betydning for hvorvidt størrelsen på omregistreringsavgiften er rimelig eller ikke. Det blir et spørsmål om hvordan staten skal hente de inntekter som trengs for å dekke inn statens utgiftsside.

Jeg viser for øvrig til at Regjeringen i statsbudsjettet for 2007 varsler at vi vil vurdere å fjerne dagens omregistreringsavgift og erstatte denne med en flat avgift på et lavt nivå, sammen med merverdiavgift på avansen for omsetning av brukte kjøretøy.