Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:82 (2006-2007)
Innlevert: 20.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 27.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ifølge TV2-nyhetene 19. oktober 2006 vil Universitetssykehuset Nord-Norge innføre 4-dagers uke fordi de er pålagt å behandle færre pasienter.
Medfører dette riktighet, og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at pasienter i Nord-Norge ikke får redusert sitt sykehustilbud?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg legger til grunn at Helse Nord RHF og underliggende helseforetak vil sikre at pasienthensyn vil bli ivaretatt på en god måte i det omstillingsarbeidet som må finne sted.

Jeg vil først vise til at Helse Nord i 2006 samlet sett har en vekst i pasientbehandlingen. Regnet i DRG-poeng har veksten vært 6 pst. på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 2 pst. i hele regionen. Befolkningen i landsdelen har fått et bedret tilbud på flere områder, eksempelvis geriatri, rehabilitering, tilbud til andre kronikere m.m. Det hjertemedisinske tilbudet er forbedret, og ambulansetjenesten er i positiv utvikling. Det har vært økt satsing på forskning.

Veksten har imidlertid vært større enn de økonomiske ressurser Stortinget har stilt til rådighet. Helse Nord ligger i 2006 an til å få et negativt avvik i forhold til det økonomiske styringsmål på om lag 280 mill. kr. Det foreløpige budsjettarbeid for 2007 viser at omstillingsutfordringen for dette året vil være i samme størrelsesorden. Årsakene til dette er flere. Særlig viktig synes å være at Helse Nord har hatt en vekst i antall ansatte tilsvarende om lag 475 årsverk fra 2005 til 2006, hvorav 250 årsverk er utover satsingen på særlig prioriterte områder.

Helseforetakene i Helse Nord er gjennom egne vedtak i foretaksmøter, den 7. september 2006 pålagt å gjennomføre tiltak som bringer kostnadsnivået tilbake til 2005-nivå. I foretaksmøtet ble det gjort følgende vedtak:1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte styringsmål.

2. For å redusere underskuddet i 2006 skal

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.

b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og oppgaver.

c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.

d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal gjennomføres. Rapportering pr. 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.

4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.

5. Helseforetaket skal justere sin aktivitet i henhold til styringsmålet i bestillerdokumentet både med hensyn til volum og prioriteringer mellom fagområdene.Universitetssykehuset Nord-Norge HF er nå i gang med å planlegge de interne endringene. Tiltakene er foreløpig ikke vedtatt.

Reduserte kostnader vil både oppnås gjennom mer effektiv drift og tilpasninger i kapasitet og forbruk av ressurser. I stedet for å redusere antall sengeposter utreder Universitetssykehuset Nord-Norge HF nå at det legges opp til en drift hvor den planlagte aktivitet konsentreres til ukens fire første dager. Det er mindre planlagt aktivitet ved mange norske sykehus på fredager enn de øvrige virkedagene. Ved å koordinere den interne driften, legge om turnusordninger etc. vil dette bidra til å redusere kostnadene og sikre effektiv drift..

Gjennomføringen av endringen skal behandles av styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Eventuelle konsekvenser for Helse Nord RHFs sørge-for-ansvar skal behandles av styret i Helse Nord RHF. Helse Nord presiserer at øyeblikkelig-hjelp-funksjonen vil bli ivaretatt som normalt. Pasienter med alvorlig sykdom vil få tilbud i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.