Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:83 (2006-2007)
Innlevert: 20.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 26.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Samferdselsdepartementet er i ferd med å inngå en ny rammeavtale med NSB AS om kjøp av transporttjenester med tog i Norge.
Vil statsråden sørge for at den nye avtalen innebærer krav om universell utforming, slik at jernbanetilbudet her i landet blir tilgjengelig for alle?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Dagens rammeavtale med NSB AS om kjøp av persontransport med tog, som utløper i år, inneholder ingen krav vedrørende universell utforming og tilgjengelighet. Avtalen ble inngått under Bondevik II-regjeringen høsten 2002.

Samferdselsdepartementet forhandler nå om ny rammeavtale med NSB som skal gjelde fra 2007. Partene har ennå ikke ferdigforhandlet hovedprinsippene, og det er derfor for tidlig å si noe om enkeltkrav i avtalen.

Jeg kan imidlertid allerede nå meddele at jeg vil sørge for at det vil bli stilt krav om tilgjengelighet og universell utforming i rammeavtalen. Samferdselsdepartementet legger blant annet opp til at det stilles krav om at NSB ved planlegging og gjennomføring av persontransporten, skal ta hensyn til prinsippene fastsatt i St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Som et annet eksempel kan det nevnes at det legges opp til at det vil kreves at NSB må presentere forhold som er relevante for universell utforming for Kontaktgruppen for funksjonshemmede på tog (jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015) og innhente gruppens vurdering forut for at større investeringsbeslutninger tas.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget om hovedprinsippene i rammeavtalen før avtalen undertegnes.