Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:84 (2006-2007)
Innlevert: 20.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 30.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har flere ganger understreket at Norge har et moralsk ansvar for å gjennomføre klimatiltak innenlands, og ikke kjøpe seg fri gjennom kvoter. Estimater tilsier at norske klimagassutslipp i 2012 vil være ca. 63 mill. tonn, mot 75 mill. tonn uten noen tiltak de siste årene. Halvparten av nødvendige utslippsreduksjoner for å oppfylle Kyoto er dermed gjennomført innenlands. Norsk næringsliv har tatt ansvar.
Tillater Kyotoavtalen Norge å oppfylle øvrige klimaforpliktelser gjennom utenlandske tiltak (kvoter/investeringer)?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Kyotoprotokollen fastslår at oppfyllelse av utslippsforpliktelsen gjennom ervervelse av kvoter gjennom Kyotomekanismene skal være et supplement til nasjonale tiltak. Protokollen kvantifiserer ikke hva som ligger i begrepet supplement.

Denne regjeringen har slått fast at utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen skal oppfylles gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av Kyotomekanismene slik protokollen legger opp til, der en betydelig del av utslippsreduksjonene skjer gjennom nasjonale tiltak (jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006).

Regjeringen legger opp til en bred tilnærming for å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser. Vi vil komme tilbake til Stortinget med forslag til ytterligere tiltak som vil redusere utslippene i Norge blant annet i en stortingsmelding i 2007 om sektorvise klimahandlingsplaner. Behovet for ytterligere tiltak må også sees i et langsiktig perspektiv utover 2012.