Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:85 (2006-2007)
Innlevert: 20.10.2006
Sendt: 20.10.2006
Besvart: 26.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge oppslag i Teknisk Ukeblad (nettutgave 20. oktober) mener statsråden "det ikke har kommet nok ny produksjon fordi systemet ikke har stimulert til ny kraftutbygging. Derfor er Regjeringen i gang med å evaluere energiloven for å se på muligheten for en sterkere politisk styring av kraftverkene". Samtidig foreligger det over 300 søknader om kraftkonsesjon. Regjeringspartiene har ikke vært konkrete på hva i energiloven som er feil.
Mener statsråden at energiloven er årsaken til lang ventetid og høy fare for avslag på søknader?

Begrunnelse

I brev fra statsråden til Fremskrittspartiets og Høyres stortingsgrupper vises det til at en rekke kraftprosjekter har blitt avslått/redusert av Stortinget/Regjeringen. I tillegg ligger over 300 søknader til konsesjonsbehandling. Regjeringen vedtok vern av Vefsna i regjeringserklæringen, og prosjekter for oppgradering/oppussing av eksisterende vannkraftverk møter motstand pga. vernevedtak. På den bakgrunn er ikke energiloven det store problemet, men tvert imot den politiske behandlingen av de søknader som fremmes.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Ifølge Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen foreta en evaluering av energiloven. Blant annet skal lovens betydning for kraftbalansen, strømprisene og strukturen i kraftbransjen gjennomgås med sikte på endringer som kan sikre bedre utnyttelse av eksisterende produksjon i tillegg til ny kraftproduksjon. Regjeringen vurderer nå hvordan dette skal følges opp.

Utbygging av alle typer anlegg for energiproduksjon medfører naturinngrep og er ofte omstridt. I konsesjonsbehandlingen skal alle sider av saken vurderes, og alle interesser skal bli hørt. Det kreves tid og ressurser for å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger, og gjennomføre prosesser som blant annet inkluderer konsekvensutredninger, høringer, folkemøter og befaringer innenfor lovfastsatte krav. Vi må være sikre på at beslutningene som treffes baseres på godt nok grunnlag, slik at de står seg for ettertiden.

I statsbudsjettet for 2007 er det forutsatt at NVE skal prioritere konsesjonsbehandling og arbeid knyttet opp mot forsyningssikkerhet. Dette innebærer at saksbehandlerkapasiteten skal økes.

I tillegg har NVE det siste året gjennomført flere tiltak for å forenkle og effektivisere konsesjonsbehandlingen, blant annet gjennom utlegging av veiledningsmateriell og søknadsmaler for små vannkraftverk på Internett. Den interne saksbehandlingen vil også i 2007 være gjenstand for effektiviseringstiltak.

Hvorvidt gjennomsnittlig saksbehandlingstid vil gå ned, vil også avhenge av antallet nye meldinger og konsesjonssøknader innen småkraft, vindkraft og kraftledninger sett i sammenheng med prosjektenes kompleksitet og konfliktgrad.

Om tillatelse til kraftutbygging skal gis eller ikke, beror etter energi- og vannressurslovgivningen på skjønnsmessige vurderinger utøvd av skiftende regjeringer og stortingsflertall over mange år. Beslutningene beror derfor i stor grad på den politikk som til enhver tid føres, og ikke av selve energi- og vannressurslovgivningen.