Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:89 (2006-2007)
Innlevert: 20.10.2006
Sendt: 23.10.2006
Besvart: 27.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Leverandørforeningen for helsesektoren tok høsten 2003 initiativ for å få til en standardisering av innkjøpsprosessene i helseregionene. Dette arbeidet ser ut til å ha stanset opp. En standardisering vil kunne gi helseregionene gevinster gjennom mindre byråkrati og lavere innkjøpskostnader, og leverandørene mer rettferdig konkurranse og lavere administrasjonsutgifter.
Hva mener Regjeringen om prosjektet, og vil Regjeringen bidra til å standardisere innkjøpsprosessene i helseregionene?

Begrunnelse

Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) hadde møte med Helse- og omsorgsdepartementet om denne saken i februar 2005 og frokostmøte med sosialkomiteen i november 2004.
Forenklingspotensialet ligger i standardisering av anbudsprosesser og anbudsdokumenter til helseforetakene, regionalt og lokalt, en standardisering som er mulig å realisere som en konsekvens av sykehusreformen.
LFH mener at det er mulig å gjøre innsparinger for helsevesenet i 100-millionersklassen gjennom en slik forenkling. Man vil dessuten kunne unngå de fleste av de, hittil i år, ca. 40 KOFA-sakene mot helseforetak, og hva disse innebærer av ressursbruk hos klageren selv og advokatkostnader på begge sider.
Prosjektet som skulle føre frem til en standardisering, er imidlertid blitt dårlig fulgt opp, og den videre fremdrift synes usikker.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene legger ned et betydelig arbeid i å forenkle sine innkjøpsrutiner. Dette innebærer blant annet i størst mulig utstrekning å benytte standardkontrakter i anbudsprosessene.

De regionale helseforetakene eier i fellesskap Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). I regi av dette selskapet arbeides det med å etablere et felles konkurransegrunnlag for innkjøp hvor også Leverandørforeningen for helseforetakene er, og har vært, en viktig bidragsyter og initiativtaker.

Jeg er opptatt av hensiktsmessig standardisering og forenkling på områder hvor dette er mulig, og hvor det vil innebære mindre administrasjon og besparelser for helseforetakene. I så måte synes det aktuelle prosjektet som et positivt initiativ. Men her er det selvsagt viktig at helseforetakene selv identifiserer behov og hensiktsmessige løsninger. Når det gjelder det aktuelle prosjektet er jeg gjort kjent med at arbeidet har vært stilt i bero i en periode, blant annet fordi en nå ønsker å se dette arbeidet i lys av veilederen som skal utarbeides for det nye regelverket for offentlige anskaffelser som skal tre i kraft fra 1. januar 2007.