Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:90 (2006-2007)
Innlevert: 23.10.2006
Sendt: 23.10.2006
Besvart: 30.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I dag melder NRK tekst-tv at sykehuskøene igjen vokser og at grunnen til dette er uklar. Statssekretær Libak mener dette dreier seg om sesongsvingninger. I forslaget til statsbudsjett for 2007 vises det til at ventetidene fortsatt reduseres. Fremskrittspartiet har stadig påpekt at køene er økende og at dette særlig har vært en tendens etter at ISF ble redusert til 40 pst. med Arbeiderpartiets hjelp. Med de innstramminger som nå skjer i flere helseforetak, f.eks. Helse Nord, vil køene øke ytterligere.
Hva mener statsråden er årsaken til økte køer?

Begrunnelse

Det meldes stadig om innskrenkninger, omlegging og sparing i helseforetakene. I går meldte RiTØ at de ville redusere aktiviteten til 4 dager i uken, noe som er helt uhørt, etter min mening. Dette vil naturligvis føre til at køene og ventetidene øker. Nå melder NRK tekst-tv i dag at køene allerede er i ferd med å vokse, noe Fremskrittspartiet lenge har hevdet vil bli resultatet. Å hevde at dette dreier seg om sesongsvingninger, slik statssekretær Libak nå gjør, må nærmest betegnes som komisk. Dersom sykehusene er utsatt for slike svingninger, må dette være noe som skjer årlig og burde i så fall være mulig å ta høyde for i en ansvarlig administrasjon. Med det forslaget til budsjett som er lagt frem for 2007 vil situasjonen bli ytterligere forverret slik jeg ser det fordi det finnes meget begrenset med friske midler. Det meste av økningen går til å dekke økte utgifter og nye oppgaver for helseforetakene. Hvis statsråden ikke mener at ovennevnte er årsaken til at køene nå øker, blir det interessant å få vite hva statsråden mener er årsaken til økningen i sykehuskøene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ventetidene innenfor somatikken er redusert vesentlig siden sykehusreformen ble iverksatt i 2002, fra et gjennomsnitt på 96 dager ved starten av 2002 til 70 dager ved seneste måling i 2006. Det har vært en økning på 3 dager i ventetider det siste året, men det har aldri vært behandlet flere pasienter enn nå, og antall ventende er stabilt. Aktivitetsveksten i perioden 2002 til 2005 har vært på 14 pst.

Foreløpige anslag for aktiviteten i 2006 tyder på at 15 000 flere pasienter blir behandlet sammenlignet med 2005. Denne høyere aktiviteten er videreført i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007. Det behandles altså flere pasienter i 2006 enn i 2005. Samtidig vil jeg vise til at ISF-satsen er redusert fra 60 prosent i 2005 til 40 pst. i 2006.

Foreløpige tall viser at det har vært en reell nedgang i opphold på private kommersielle sykehus, men denne nedgangen er betydelig mindre enn økningen på offentlige og private ideelle sykehus. Antall opphold samlet har dermed økt. Det er så langt ikke grunnlag for å si at økningen i ventetider skyldes redusert bruk av private kommersielle aktører som noen har hevdet.

Data fra bl.a. SINTEF Helse viser at det er til dels store ulikheter i hvor effektivt sykehusene er drevet. Det er mye å hente ved bedre organisering og drift i sykehusene og bedre oppgavedeling mellom sykehus, for å sikre best mulig utnyttelse av kapasiteten i helseforetakene med dertil reduksjon i ventetidene. Regjeringen ønsker at sentrale velferdsoppgaver først og fremst skal løses gjennom god ressursutnyttelse av det offentlige tjenestetilbudet, og har derfor begrenset bruken av private kommersielle aktører i 2006.

Norske sykehus har aldri hatt flere ansatte enn nå - antall årsverk har økt med 8,5 pst. fra 2002 til 2005. Mange helseforetak jobber planmessig og langsiktig med nødvendig omstilling for å tilpasse seg rammebetingelsene. Det skal imidlertid erkjennes at økonomistyringen og omstillingsevnen har vært altfor dårlig i enkelte helseforetak. Dette jobbes det med.

Regjeringen vil følge utviklingen nøye med sikte på å sikre at ventetidene holdes lave. Blant annet vil det bli lagt vekt på å stimulere til at ledig kapasitet i sykehusene blir utnyttet ved at pasienter benytter seg av retten til fritt sykehusvalg. Her vil blant annet pasienthjelpprosjektet i Hedmark gi nyttige erfaringer. Gjennom dette pilotprosjektet vil innbyggere i Hedmark få hjelp fra kommunen til å utnytte sine rettigheter til å få hjelp raskt når de trenger det, bl.a. gjennom aktivt å bruke retten til fritt sykehusvalg. Dette er et opplegg jeg ønsker å gjøre gjeldende for hele landet.