Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:93 (2006-2007)
Innlevert: 24.10.2006
Sendt: 24.10.2006
Besvart: 01.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forrige uke ble en sak om heroinbeslag omtalt i Hamar Arbeiderblad. En mann ble tatt, angivelig med 80 gram heroin. For å sikre en god etterforskning og avsløre mulige bakmenn ble vedkommende av retten varetektsfengslet i inntil 4 uker, 2 i isolasjon. På grunn av mangel på soningsplasser ble vedkommende etter få dager sluppet ut igjen til stor frustrasjon for det lokale politiet.
Tar justisministeren inn over seg hvordan slike saker svekker tilliten til vårt system hos folk flest og innad i politiet?

Begrunnelse

Statsråden har iverksatt mange ulike tiltak for å fremskaffe nye soningsplasser. Et av dem er bruken av fremskutt prøveløslatelse som for 2005 utgjorde mer enn 51 000 døgn. Statsråden vil også innføre en ordning med hjemmesoning, noe som vil kunne føre til en form for klassejustis vi ikke er vant til her i landet. Det mest alvorlige er dog den manglende satsingen på lukkede soningsplasser. Så langt har statsråden hevdet at det nye fengselet i Halden skal stå ferdig i 2009, noe undertegnede betviler er mulig. Utfordringen for den sittende regjering er å fremskaffe nok fengselsplasser, både til ordinær soning og til varetekt. Jeg imøteser derfor statsrådens svar med stor interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I en situasjon med soningskø har Justisdepartementet fastslått at det først skal stilles plasser til rådighet for varetekt, deretter lange dommer og så korte volds- eller voldsrelaterte dommer. I tillegg skal unge under 21 år, aktive gjengmedlemmer og tungt belastede kriminelle med organisasjonstilhørighet prioriteres høyt.

Behovet for varetekt varierer fra uke til uke. Fengslene har hatt en høy kapasitetsutnyttelse over lengre tid, men i de siste ukene har den vært svært høy, 98,9 pst. Dette fører tidvis til problemer med å skaffe varetektsplasser og som eksempelet representanten Ellingsen viser til, at varetektsfengslede løslates fordi det er mangel på fengselsplasser.

Mangel på fengselsplasser skaper problemer i forhold til behovet for varetekt og soningskø. Jeg er opptatt av at tilliten til politiet og straffesystemet ikke skal svekkes. Det er på bakgrunn av disse problemene Regjeringen ønsker å avvikle soningskøen og har utarbeidet en plan for dette; "Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen". Planen inneholder både kapasitetsutvidelser og tiltak som krever lovendringer og innebærer en satsing på flere områder.

Regjeringen har fulgt opp dette i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), i St.prp. nr. 66 (2005-2006) og i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Regjeringen foreslår i budsjettet for 2007 å øke fengselskapasiteten med ytterligere 68 plasser slik at det samlet vil bli opprettet 316 nye plasser i 2006-2007. Noen av plassutvidelsene vil gi plasser med høy sikkerhet eller lukkede plasser. Det er foreslått bevilget 134,5 mill. kr til det nye fengselet i Halden med 251 plasser. Fengselet planlegges ferdigstilt i løpet av 2009. Departementet har i dag ingen informasjon som tilsier at denne tidsplanen ikke vil holde. Bevilgningen til KRUS i 2007 foreslås økt med til sammen 36,7 mill. kr til helårsvirkning av økt klasseopptak i 2006 og to ekstra klasser høsten 2007. I tillegg foreslås innholdet i soningen styrket ved at bevilgningene til opplæring, bibliotektjenester og helsetjenester for innsatte økes med til sammen 27,75 mill. kr. Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon før jul med forslag til lovendringer.