Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:95 (2006-2007)
Innlevert: 24.10.2006
Sendt: 25.10.2006
Besvart: 30.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden ta initiativ til at det læremateriell som per i dag foreligger i forbindelse med tospråklig opplæring for elever og norsksvake innvandrere snarest og i størst mulig grad blir gjort kjent for skoleverket og berørte kommuner, slik at dette materiellet kan benyttes, blant annet etter intensjonene bak et prosjekt knyttet til "integreringsmateriell" igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2004?

Begrunnelse

Det har i lengre tid vært etterlyst bedre og mer hensiktsmessige læremidler for tospråklig opplæring for elever i skoleverket og norsksvake innvandrere.
I Handlingsplanen for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering, vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007), skisseres det flere tiltak i denne sammenheng.
Etter det Venstre er gjort kjent med, har Utdanningsdirektoratet siden 2004 delfinansiert et prosjekt i samarbeid med et norsk forlag for å få utarbeidet støttemateriell for tospråklig opplæring. Per i dag foreligger det mer enn 60 temahefter fordelt på 12 ulike språk. Etter det Venstre har blitt opplyst om er dette materiell som ikke blir utnyttet optimalt.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg mener det er viktig å ha gode læremidler for elever med minoritetsspråklig bakgrunn og kan informere om at Utdanningsdirektoratet gjennomfører ulike tiltak for å sikre informasjon om læremidler generelt og for språklige minoriteter spesielt.

Generelt gjelder det at ved tilsagn av nye læremiddelprosjekter forplikter utviklere seg gjennom avtale med direktoratet å sørge for informasjonsspredning om tildelte prosjekter til aktuelle målgrupper.

Når det gjelder informasjon om læremidler for språklige minoriteter, er det opprettet et eget område på Skolenettet http://Skolenettet.no/Flerkulturell hvor informasjon om læremidler legges ut. Det vil bli opprettet en egen temakategori for læremidler for minoritetsspråklige elever innenfor dette temaområdet, og det vil bli utviklet en søkbar base slik at informasjon om de enkelte læremidlene blir lett tilgjengelig.

Utdanningsdirektoratet tildelte i 2004 og 2005 tilskudd til Kolofon forlag as til utvikling og produksjon av læremidler/støttemateriell for tospråklig opplæring i matematikk, samfunnsfag og natur- og miljøfag. Gjennom tilsagnsbrevet har man sikret at forlaget har en plan for markedsføring og distribusjon av produktene. Periodevise rapporteringer viser at tilskuddsmottaker har gjort en betydelig innsats for å informere skoleverket og kommunene om de nye utgivelsene.

Utdanningsdirektoratet vil arrangere en felles samling for Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og andre aktuelle aktører hvor nye trykte og digitale læringsressurser for minoritetsspråklige vil bli presentert.

I tillegg til ovennevnte tiltak sprer direktoratet informasjon om læremidler på aktuelle konferanser og arrangementer hvor skoler og skoleeiere er representert.