Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:96 (2006-2007)
Innlevert: 24.10.2006
Sendt: 25.10.2006
Besvart: 30.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke tiltak vil statsråden treffe for å sikre at elever i grunn- og videregående skole med lese- og skrivevansker sikres tilrettelagte læremidler, særlig lydbøker, som de har krav på etter blant annet opplæringslova, både med tanke på det inneværende og neste skoleår?

Begrunnelse

Mange elever med lese- og skrivevansker er i stor grad avhengige av tilrettelagt undervisning, blant annet i form av lydbøker, for å kunne gjennomføre opplæringen i grunn- og videregående skole.
I likhet med læremidler på andre målformer er det for inneværende år meldt om store forsinkelser for pensumbøker i lydbokform. Etter det Venstre er blitt orientert om er det sågar snakk om at enkelte lydbøker, særlig i den videregående skolen, neppe blir klar før neste skoleår.
Dette har naturlig nok store konsekvenser for enkeltelever med krav på slik tilrettelegging. Disse elevene opplever en ekstra byrde i skolehverdagen, og vil på sikt kunne bli hengende etter i undervisningen fordi de ikke får den tilretteleggingen de har behov for og krav på.
Etter Venstres mening er det av avgjørende betydning at disse elevene sikres den oppfølging og tilrettelegging de har behov for og krav på.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det fremgår av opplæringsloven § 1-2 at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger. Elever med lese- og skrivevansker har derfor krav på at opplæringen tilpasses dette. Klarer ikke skolen å tilpasse den ordinære opplæringen slik at eleven får tilfredsstillende utbytte av undervisningen, inntrer retten til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

Det følger av opplæringsloven § 9-3 at skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremidler. Hva som her kan kreves, må vurderes ut fra et skjønn. Det er ikke noe eksplisitt lovkrav om at det skal kjøpes nye lærebøker, herunder nye lydbøker, i forbindelse med at det innføres en ny læreplan. Det avgjørende er om de eksisterende læremidler i skolen sammen med undervisningen for øvrig, er egnet til at elevene vil kunne nå målene i de nye læreplanene på en forsvarlig måte. Behovet for nye læremidler vil variere mellom kommunene. Det avgjørende er at elevene får den opplæringen de har krav på, herunder at opplæringen kan tilpasses den enkelte. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle rutiner og systemer for tilsyn med at skoleeierne gir den opplæring elevene har krav på.

Regjeringen har lagt til rette for utskifting av læremidler gjennom at de 400 mill. kr som ble bevilget innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene i 2006, er foreslått videreført i 2007. Dette er kompensasjon for merutgifter i forbindelse med utskifting av læremidler i grunnskolen. Jeg er imidlertid kjent med at enkelte kommuner har ønsket å bruke noe tid på å skifte ut læremidlene i grunnskolen fordi utviklingen av nye læremidler har gått raskt. Kommunene ønsker derfor å se tiden an, prøve flere alternativer og bruker eksisterende læremidler i mellomtiden. Med gode lærere og grundige studier av de nye læreplanene kan dette være en akseptabel løsning.

Regjeringen vil innføre gratis læremidler for elever i videregående skole. Fra høsten 2007 er det i St.prp. nr. 1 (2006-2007) foreslått at fylkeskommunen skal få ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, herunder lydbøker. Det er foreslått å bevilge om lag 290 mill. kr for å dekke fylkeskommunenes utgifter til anskaffelse av læremidler. I tillegg til at ordningen med fylkeskommunalt ansvar skal stimulere til utviklingsorienterte og kvalitetsbevisste skoleeiere og skoler, legges det bedre til rette for at opplæringslovens krav til opplæring tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger etterleves.