Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:99 (2006-2007)
Innlevert: 25.10.2006
Sendt: 25.10.2006
Besvart: 13.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Dagbladet hadde i forrige uke en artikkel om en kaptein i H.M. Kongens garde, som underslo over en halv million kroner. Forsvaret "ordnet" selv opp i saken med den følge at vedkommende ikke ble politianmeldt og ei heller gjort ansvarlig for å betale beløpet tilbake. Jeg går ut fra at straffeloven også gjelder for Forsvaret.
Er statsråden enig i Forsvarets måte å håndtere denne saken på, eller ser statsråden det som en mulighet at politiet på eget initiativ starter etterforskning av saken?

Begrunnelse

At Forsvaret har sine egne måter å håndtere saker på, er en kjensgjerning. Det som dog er noe oppsiktsvekkende i denne saken, er at Forsvaret setter straffeloven helt til siden, og slik sørger for at vedkommende fritas for eventuell straffeforfølgelse. En slik måte å "rydde opp" på står etter mitt skjønn klart i strid med folks rettsoppfatning. Jeg ser derfor frem til statsrådens syn på ovennevnte spørsmål.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at spørsmålet i første rekke synes å angå forsvarsministeren. På denne bakgrunn har jeg vært i kontakt med forsvarsministeren som uttaler følgende:

Statens regelverk for håndtering av slike saker er klare. I henhold Statens personalhåndbok og de retningslinjer som er gitt for behandling av saker om underslag, tyveri, bedrageri og utroskap i statstjenesten, beror det på en vurdering om en tjenestemann i slike tilfeller skal anmeldes. Forsvaret skal behandle misligholdssaker innenfor disse retningslinjene.

På bakgrunn av at saken fra H.M. Kongens garde er en personalsak, kan jeg ikke kommentere denne konkret. Jeg vil imidlertid si at slike mislighetssaker kan svekke statens anseelse og bør vurderes anmeldt av den enkelte etat, særlig hvis beløpets størrelse er betydelig.

Jeg vil videre få opplyse at det, på bakgrunn av spørsmålet som er stilt, også er blitt innhentet uttalelse fra riksadvokaten. Det ligger under riksadvokatens ansvarsområde å beordre eventuell etterforskning i slike saker. Riksadvokaten opplyser på generelt grunnlag at det kunne ha vært mulig for riksadvokaten å beordre etterforskning av eget tiltak. Aktuelle straffebestemmelser fordrer i utgangspunktet begjæring om påtale fra fornærmede, men allmenne hensyn kan kreve påtale.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at det må forutsettes at offentlige myndigheter gjennomgående utøver en forsvarlig anmeldelsespraksis.