Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:102 (2006-2007)
Innlevert: 25.10.2006
Sendt: 26.10.2006
Besvart: 01.11.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det er oppstått stor bekymring i Nord-Norge etter at det ser ut til at "sterke krefter" jobber mot at Statped Nord skal etableres. Derfor er det ønskelig at statsråden avklarer den usikkerhet som er oppstått.
Vil statsråden sørge for at det blir tatt en beslutning om en snarlig etablering av Statped Nord, og når kan det eventuelt forventes at det kommer en avklaring?

Begrunnelse

I forbindelse med omorganisering av Statped (prosjekt Statped 2005) er det i en rapport av 31. januar 2006 foreslått framtidig modell for organisering av Statped i Nord-Norge. Det foreslås at Statped Nord organiseres som en virksomhet med et senter for spesialpedagogiske tjenester i hvert av de nordnorske fylkene. I rapporten understrekes det at dagens dimensjonering og økonomiske ramme er for liten, og at den økonomiske tildelingen til Statped Nord må økes. Tilrådingene i rapporten har bred tilslutning fra brukere, arbeidstakere og samarbeidspartnere i landsdelen.
Statped Nord er foreslått etablert fra 1. august 2006, jf. tidligere nevnte rapport av 31. januar 2006. Utdanningsdirektoratet har også laget et beslutningsnotat som omhandler videre utvikling av Statped i Nord-Norge, og som skulle sendes til Kunnskapsdepartementet i august 2006. Signalene som er kommet fra Utdanningsdirektoratet er at dette notatet skulle være grunnlag for Stortingets beslutning om etablering av Statped Nord fra 1. januar 2007, og at denne beslutningen ville komme i forbindelse med statsbudsjettet for 2007. Det ble her vist til at Statped Vest ble etablert fra august 2006, og at dette ble besluttet i revidert nasjonalbudsjett i juni.
Derfor var det svært overraskende at etablering av Statped Nord ikke kom med i statsbudsjettet. Det er ikke kjent noen begrunnelse for dette og beslutningsnotat og brev fra utdanningsdirektoratet er unntatt offentlighet.
Dette betyr at den planlagte etableringen i Nord-Norge fra 1. januar 2007 i beste fall er utsatt, men det kan også tyde på at det er "sterke krefter" som jobber for at Statped Nord ikke skal etableres.
Dagens statlige spesialpedagogiske tjenester i landsdelen er i hovedsak basert på avtaler som opprinnelig ble inngått for 3 år av gangen. De tre siste årene er disse avtalene prolongert med ulik varighet, mellom 1 år og helt ned i 6 måneder. Dette er meget ugunstig i forhold til de arbeidstakerne dette gjelder. Inneværende år gjelder dette 39 årsverk. Og det er uheldig i forhold til landsdelens muligheter til å rekruttere og bygge kompetanse i et framtidsperspektiv. Dette påvirker også tilliten og tryggheten hos brukere og foresatte til brukere når det gjelder valg av tilbud fra dette systemet.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Kunnskapsdepartementet mottok 18. oktober 2006 utredning fra Utdanningsdirektoratet om videre utvikling av Statlig spesialpedagogisk støttesystem for Nord-Norge. Utredningen tar utgangpunkt i en direktoratsintern rapport avgitt i januar 2006, med oppsummering og vurdering av forslagene i denne og tiltak for videre utviklingsarbeid.

Utredningen vil bli gjennomgått i departementet og forslag til tiltak nærmere drøftet med direktoratet. Et eventuelt videre arbeid i tråd med direktoratets skisse vil bl.a. medføre forhandlinger og avklaringer i forhold til ulike parter.

Saken må også vurderes i forhold til de føringer som tidligere er lagt når det gjelder Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), bl.a. å se spørsmål om omorganisering i sammenheng med resultatet av den del av evalueringen av Kunnskapsløftet som gjelder det statlige spesialpedagogiske støttesystemet og den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT). Det vises i denne forbindelse til omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) under budsjettkapittel 230 og i St.prp. nr. 1 (2005-2006) under hovedkapittel 3 om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 152 (2004-2005) og nr. 539 (2004-2005).

Jeg er ikke kjent med at ""sterke krefter" jobber mot at Statped Nord skal etableres". For Kunnskapsdepartementet vil hensynet til kvaliteten på tilbudet til brukerne av tjenestene i landsdelen, både på kort og lang sikt, være avgjørende i behandlingen av saken.