Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:106 (2006-2007)
Innlevert: 26.10.2006
Sendt: 27.10.2006
Besvart: 31.10.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Stortingets spørretime 10. mai 2006 tok representanten Asmyhr opp problemet med reintallet i Vest-Finnmark. I svaret uttalte statsråden følgende: "Jeg tar sikte på å oversende Stortinget forslag til ny reindriftslov innen oktober i år."
Hvorfor har ikke statsråden lagt frem forslag til ny reindriftslov som lovet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Da jeg i Stortingets spørretime 10. mai 2006 uttalte meg om reindriftsloven, hadde jeg som siktemål å kunne oversende ny reindriftslov til Stortinget innen oktober i år. Det var på det tidspunkt fortsatt vanskelig å ha full oversikt over alle forhold knyttet til lovarbeidet. Ikke minst ut fra at dette er den første lov som legges frem for Stortinget etter at konsultasjonsavtalen med Sametinget ble inngått, og som utarbeides ut fra de forpliktelser det innebærer. Det var derfor tidlig i mai ikke mulig å være mer konkret med hensyn på fremleggelsestidspunkt.

Jeg kan imidlertid forsikre om at det har vært arbeidet meget aktivt for å få frem en ny reindriftslov. Det har i den forbindelse vært satt av mye ressurser til konsultasjoner med Sametinget og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) - både på politisk og administrativt nivå.

Sametinget behandlet utkast til ny lov på sin plenumssamling i slutten av september. Etter at utkastet var behandlet av Sametingets plenum, har departementet arbeidet med å ferdigstille lovproposisjonen. I dette arbeidet har det vært nødvendig å vurdere innspillene både fra behandlingen i Sametinget og fra NRL.

Jeg vil så snart som mulig oversende Stortinget forslag til ny reindriftslov.