Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:107 (2006-2007)
Innlevert: 26.10.2006
Sendt: 27.10.2006
Besvart: 31.10.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Finansministeren har gitt svar på høringsuttalelsen til Strukturutvalgets rapport. Høringsuttalelsen bygger på en utredning fra Samfunns- og næringslivsforskning AS. Blant annet tar finansministeren til orde for helt fri omsetning av fiskekvoter, også mellom fartøygrupper, innføring av ressursrente som vil gi staten inntekt på 7 mrd. kr.
Er finansministerens høringsuttalelse til strukturutvalgets rapport i tråd med rRgjeringens Soria Moria- erklæring?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeri- og kystdepartementet mottok den 2. oktober 2006 høringsuttalelse fra Finansdepartementet til NOU 2006:16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten.

Finansdepartementet peker i sin høringsuttalelse på sentrale samfunnsøkonomiske sammenhenger og hensyn som bør inngå i vurderingen av strukturvirkemidlene for fiskeflåten. Disse momentene illustreres ved å vise til en utredning fra Samfunns- og næringslivsforskning AS som ble utarbeidet på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Jeg kan imidlertid ikke se at det medfører riktighet at finansministeren gjennom høringsuttalelsen tar til ordet for fri omsetning av fiskekvoter og innføring av ressursrentebeskatning slik Korsberg hevder i sitt spørsmål. Jeg vil i denne sammenheng vise til siste avsnitt i høringsuttalelsen hvor Finansdepartementet skriver følgende:

"Finansdepartementet vil for øvrig ta stilling til oppfølgingen av utredningen når resultatet av høringen foreligger."

I Soria Moria-erklæringen slås det fast at Regjeringen vil at strukturtiltak for fiskeflåten må utformes i tråd med målene om å sikre fiskeressursene som felles eiendom, sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og samtidig sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom.

De ulike forslagene i NOU 2006:16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten viser at disse målene kan nås på ulike måter, og Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av Strukturutvalgets utredning. I dette arbeidet inngår også den type samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger som Finansdepartementet omtaler i sin høringsuttalelse.