Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:109 (2006-2007)
Innlevert: 26.10.2006
Sendt: 27.10.2006
Besvart: 31.10.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden være behjelpelig med å løse en problemsstilling som er oppstått etter at trehjulssykkel for voksne har blitt definert som "hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen", og som kun kan gis til barn og unge under 26 år?

Begrunnelse

Jeg har blitt kontaktet av en mann (over 26 år) som er avhengig av trehjulssykkel for å kunne handle, hente ved og for å kunne forflytte seg fra A til B. Selv uttrykker han det slik: "Folk flest har bil, sykkelen er min bil."
Mannen har en skade på lillehjernen, noe som blant annet forstyrrer balansesystemet. Han kan derfor ikke gå. Ikke fordi det er noe feil med bena, men fordi han faller.
Denne mannen kan få både bil og rullestol, har han fått beskjed om.
Imidlertid ønsker han ikke rullestol, fordi som nevnt, bena virker. Bil tør han ikke kjøre, da han er usikker på om han er skikket til dette.
Som statsråden forstår, er det ikke her snakk om å nekte vedkommende et fremkomstmiddel, men heller muligheten til å velge det fremkomstmiddel som er mest ønsket og hensiktsmessig for bruker.
I dag er en slik sykkel etter trygdekontorets mening, "et hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering" og ikke et fremkomstmiddel. Siden en slik sykkel kun gis med ovennevnte begrunnelse, måtte han ha vært under 26 år, for å få ny sykkel. Han er i dag mer enn 26 år gammel og sykkelen han har i dag, er totalt utslitt.
Jeg vil be statsråden om å se på dette regelverket og redegjøre for muligheten for at trehjulssykkel for voksne funksjonshemmede kan gis isteden for rullestol, der dette er en bedre løsning for den det gjelder.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: En lignende problemstilling ble tatt opp av stortingsrepresentant Eirin Faldet i april 2006 (Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 800). Det ble her vist til at en mann over 26 år var blitt tilbudt en elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen, mens det han ønsket seg var en rimeligere trehjulssykkel. Jeg svarte da at jeg ville ta opp saken med daværende Rikstrygdeverket med henblikk på en eventuell endring av praksis.

Den 12. mai 2006 ble det avholdt et møte med daværende Rikstrygdeverket om saken. I etterkant av dette ba departementet Rikstrygdeverket i brev av 13. juni 2006 om å endre retningslinjene og informere hjelpemiddelsentralene om at brukere som oppfyller vilkårene for å få innvilget en elektrisk rullestol, i stedet vil kunne få innvilget en trehjulssykkel med hjelpemotor dersom de ønsker dette, og det er hensiktsmessig for dem. Bruker vil da ikke kunne få innvilget elektrisk rullestol, og trehjulssykkelen vil i disse tilfellene bli innvilget som et forflytningshjelpemiddel. Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, og de opplyser om at det har gått ut brev om denne endringen av praksis til alle landets hjelpemiddelsentraler.

Jeg mener at tilsvarende resonnement må anvendes dersom brukere som oppfyller vilkårene for manuell rullestol som forflytningshjelpemiddel, ønsker å bruke en trehjulssykkel uten hjelpemotor til samme formål i stedet Jeg vil ta denne presisering av praksis opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet.