Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:113 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 01.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Vil Regjeringen dra erfaringer fra det svenske arbeidet mot patriarkalsk vold, og kartlegge hva slags tiltak som eksisterer mot slik vold og undertrykking, med spesielt fokus på æresrelatert vold, samt utvikle en strategi for å sette disse spørsmålene på den internasjonale og den nasjonale agendaen?

Begrunnelse

Den svenske regjeringen arrangerte i 2004 en stor internasjonal konferanse om patriarkalsk vold, med spesielt fokus på æresrelatert vold. Formålet var å angripe årsaken til overgrep mot kvinner og jenter, få oppmerksomhet rundt statens ansvar for å sikre innbyggerne et liv uten vold, og å samle aktører fra ulike arenaer til en debatt om temaet. I sluttdokumentet fra konferansen fremholdes at en årsak til vold er patriarkalske strukturer og forestillinger om kvinners underordning, og menns overordning.
Dette er strukturer som finnes verden over, avhengig av grad av likestilling. Arbeidet mot vold, også æresrelatert vold, handler ikke bare om vold, men også om en bred innsats for å styrke kvinners og jenters rettigheter. Å arbeide for kvinners rett til et liv uten vold er således en mynt med to sider. Den ene siden er å sikre henne konkret mot vold gjennom rettssikkerhet og internasjonalt arbeid. Den andre siden av mynten er å sikre likestilling i et samfunn fordi det skaper et samfunn med mindre vold.
Resultatene av det norske samfunns stillingstakende mot vold og for likestilling er, sett i et internasjonalt perspektiv, oppløftende.
Den norske regjeringen har lenge arbeidet nasjonalt og internasjonalt for likestilling mellom kjønnene, og Regjeringen har varslet sterkere tiltak mot tvangsgifte. Dette er svært positive tiltak mot patriarkalsk vold. Allikevel gjenstår en rekke utfordringer. Det er behov for et sterkt og vedvarende fokus på æresrelatert vold, og på fortsatt å synliggjøre den bakenforliggende undertrykkelse bak vold. Arbeidet må pågå både nasjonalt og internasjonalt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

La meg innledningsvis understreke at jeg som justisminister ikke under noen omstendighet vil akseptere vold og overgrep mot kvinner, uavhengig av om volden begås av nåværende eller tidligere partner, begås av familiemedlemmer i et forsøk på å tvinge noen til ekteskap eller begås som ledd i tradisjonsbundets atferd som for eksempel er tilfellet med omskjæring. Uavhengig av hvordan volden forklares skal vi ikke miste av syne at dette er uttrykk for grove krenkelser av kvinner, som det både er en nasjonal og en internasjonal oppgave å bekjempe.

De senere årene har vi iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner nasjonalt. I denne sammenheng vil jeg peke på de tiltak som er gjennomført som en del av handlingsplanene "Vold mot kvinner" 2000-2003 og "Vold i nære relasjoner" 2004-2007. I tillegg kommer handlingsplanene og de forsterkede innsatsene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

I tråd med Soria Moria-erklæringen vil denne innsatsen bli styrket ytterligere fremover. I samarbeid med barne- og likestillingsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og helse- og omsorgsministeren vil jeg i løpet av våren utarbeide en ny tiltaksplan for å bekjempe vold i nære relasjoner. Vi vil også styrke arbeidet mot tvangsekteskap. Her vil vi blant annet utvide det nåværende kompetanseteamet mot tvangsekteskap slik at det avsettes egne stillingsressurser til teamet. Det vil også bli iverksatt tiltak knyttet til informasjon, holdningsskapende arbeid, kompetanseheving, kunnskapsinnhenting, forebyggende tiltak og krisehjelp.

Når det gjelder spørsmålet om innhenting av erfaringer fra Sverige, har vi allerede etablert god kontakt med svenske myndigheter. Vi har blant annet gjennomført flere studiebesøk til Gøteborg, der arbeidet med æresrelatert vold har stått på dagsordenen i en årrekke og det er gjennomflørt en rekke tiltak med stor relevans for vårt fremtidige arbeid. Som en oppfølging av disse besøkene har barne- og likestillingsministeren tatt initiativ til at det skal gjennomføres en felles nordisk praktikerkonferanse, om æresrelatert vold, i Oslo i desember i år. Konferansen skal legge hovedvekt på erfaringsutveksling og vil søke å legge frem gode eksempler på hvordan arbeidet med å bekjempe æresrelatert vold kan organiseres fremover.