Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:117 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 07.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Er samferdselsministeren enig med Høyre i at tilrettelegging for trygg atkomst til unike friluftseiendommer eiet av staten også er et statlig ansvar og i så fall, hva vil samferdselsministeren bidra med for å få tilrettelagt allmennhetens atkomst til disse naturperlene, på Flekkerøy i Kristiansand, på en forsvarlig og god måte uten å utsette myke trafikanter for økt fare?

Begrunnelse

Statsråd Liv Signe Navarsete skriver i svar på spørsmål nr. 300 (2005-2006) til skriftlig besvarelse at det er opp til kommunen og veimyndighetene å løse trafikkspørsmålet ved avhendingen av Forsvarets eiendommer på Flekkerøy til Direktoratet for naturforvaltning.
Statsråden sier samtidig at det er ønskelig at veien blir utbedret og at de myke trafikantene blir bedre sikret, men at dette i hovedsak må løses med midler fra den kommende samferdselspakken for regionen.
Den 18. oktober 2006 ble fordelingen av disse midlene ferdigbehandlet av formannskapet i Kristiansand. I en vanskelig prioritering fant ikke lokalpolitikerne midler til å tilrettelegge mer enn 0,63 km av atkomstveien (fv 8) i den kommende 5-årsperioden. Cirka 2,1 km gjenstår da uten finansiering. To av de viktigste parkeringsplassene til de nye friluftsområdene ligger på hver sin ende av fylkesveien.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som redegjort for i mitt svar datert 5. januar 2006 til skriftlig spørsmål nr. 300 (2005-2006) om samme sak, er det et fylkeskommunalt ansvar, og ikke statens ansvar, å prioritere midler til fylkesveger. Den aktuelle strekningen langs fv 8 på Flekkerøy er klassifisert som fylkesveg og hører således inn under fylkeskommunens ansvarsområde.

Ansvaret for vegnettet i Norge er delt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene hovedsakelig etter vegens funksjon, og ikke etter eierskapet til tilliggende områder/arealer. For meg er det et poeng at atkomstveger til viktige friluftsområder langs kysten er åpne for allmenn ferdsel. Det betyr imidlertid ikke at en veg som denne, som først og fremst er av lokal betydning, bør omklassifiseres til riksveg.

Jeg er kjent med at det i det lokale forslaget til Samferdselspakke for Kristiansands-regionen, som det nå arbeides med, er en betydelig satsing på såkalte "myke tiltak" i form av gang- og sykkelvegutbygging, trafikksikkerhetstiltak og kollektiv- og miljøtiltak. Det legges opp til lokal sluttbehandling av fase I av pakken i 2007, og de endelige prioriteringer vil kunne skje gjennom denne behandlingen. Det vil da være opp til lokale myndigheter å prioritere ytterligere gang- og sykkelvegutbygging langs fv 8 på Flekkerøy innenfor rammen for myke tiltak.