Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:119 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 03.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I mars 2006 flyttet avdeling for geriatri ved St. Olavs Hospital inn i nye lokaler. Sengetallet på 15 ble beholdt. Forutsetningen var å fylle hele 6 etasjer med 44 senger. Behandling av eldre, akutt syke pasienter i geriatrisk enhet bedrer overlevelse for de eldre. Det er nå forslag om å skjære ned fra 15 til 10 senger ved denne avdelingen. Det vil ifølge fagpersonell bety et dramatisk dårligere tilbud for multisyke eldre i Trøndelag. Det slås fast at dette vil medføre "økt dødelighet".
Vil statsråden akseptere en slik reduksjon?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: For Regjeringen er det viktig å styrke helsetjenesten til eldre. Et viktig område er å styrke behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Like viktig er det å utvikle samarbeidet med, og dermed bidra til kompetanseheving innen førstelinjetjenesten, inklusive sykehjemmene. Vi har mange gode eksempler på slikt samarbeid, blant annet i Trøndelag, der St. Olavs Hospital har opprettet et ambulant team som en del av seksjon for geriatri og som primært har hatt som mål å redusere antall unødvendige reinnleggelser.

Spesialisthelsetjenesten skal bidra til helhetlige behandlings- og rehabiliteringskjeder sammen med de kommunale tjenestene, innrettet mot de syke eldres behov. På den måten kan eldre pasienter få et godt tjenestetilbud fra spesialisthelsetjenesten, enten de legges inn i sykehus, mottas i poliklinikk, eller behandles i sykehjem, under veiledning fra geriatrisk spesialistkompetanse.

For å få til dette er det nå under utarbeidelse en handlingsplan for å styrke spesialisthelsetjenester for eldre, jf. Nasjonal helseplan (2007-2010) og St.meld. nr. 25 (2006-2007) Mestring, muligheter og mening. I tillegg til pasientopplæring, forebyggende og helsefremmende tiltak og rekruttering av helsepersonell, vil planen være konsentrert om tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten og gode samhandlingstiltak med kommunene.

De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen i deres område får de spesialisthelsetjenester de trenger. Dette inkluderer også hvilke tilbud som skal etableres ved de enkelte sykehusene. Det er i dette tilfellet Helse Midt-Norge som i kraft av sitt "sørge for"-ansvar må påse at tjenestene utformes slik at de er faglig forsvarlige. Jeg er kjent med at det diskuteres ulike løsninger i forbindelse med budsjettet for 2007, og at saken ikke er ferdigbehandlet lokalt.