Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:120 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 06.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): 14. februar 2006 kunne NRK melde at "Senterpartiet går inn for at vrakpanten på biler blir høynet fra 1 500 kr til 5 000 kr i 2007". Senterpartiets miljøpolitisk talsmann Ola Borten Moe krevde at "Den norske bilparken må bli fornyet så snart som mulig". Ifølge NRK var også Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti positive til en høyere vrakpant.
Var utspillet ren populisme, eller kan vi forvente at Regjeringen i 2007 følger opp utspillet fra de tre rød-grønne partiene?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen er opptatt av å innføre virkemidler for å redusere miljøbelastningen fra den norske bilparken. Regjeringen har derfor satt i gang et større arbeid med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Som et første skritt på veien er det foreslått konkrete endringer i budsjettet for 2007. Fra januar neste år vil eksempelvis CO2-utslipp erstatte slagvolum som en av tre avgiftskomponenter i engangsavgiften. Dieselbiler slipper generelt ut mindre CO2 og blir derfor billigere. Biler med små motorer har også lavere CO2-utslipp.

Regjeringen har også varslet at den vil foreslå en miljødifferensiert årsavgift for 2008, der utslipp av blant annet NOx tas inn i beregningsgrunnlaget.

Regjeringen har ikke foreslått å øke vrakpanten. Forsøk med å høyne vrakpantpremien til 6000 kroner ble gjort i 1995. Tiltaket medførte en kostnad på nesten 1 mrd. kr, med det resultat at snittalderen på bilparken ble redusert fra 10,4 til 9,9 år. En evaluering av ordningen har vist at miljøeffekten var liten og at tiltaket var samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Innføring av periodisk kontroll i 1998 har redusert behovet for denne type tiltak, ved at kjøretøy som ikke oppfyller krav til trafikktrygghet og avgassutslipp enten blir avskiltet og vraket eller utbedret. På denne bakgrunn anses omlegging av bilavgiftene som et mer effektivt virkemiddel for å redusere miljøbelastningen fra bilparken.