Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:122 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 30.10.2006
Besvart: 03.11.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Tromsdalen videregående skole satser på internasjonalisering og har etablert et spennende samarbeid med Cambridge Regional College i England med vekt på realfag og språk. En viktig forutsetning for at elever skal kunne ta et skoleår i utlandet, er at de får nødvendig studiestøtte og borteboerstipend fra Lånekassen.
Hva vil statsråden gjøre for å rette opp den urettferdighet som har oppstått ved at skoler andre steder i landet har fått slik støtte, mens Tromsdalen videregående skole har fått avslag på sin søknad?

Begrunnelse

Tromsdalen videregående skole har de to siste årene jobbet med to viktige utviklingsprosjekt, begge innenfor allmennfaglig studieretning/studiespesialiserende utdanningsprogram. TIRS-prosjektet, Tromsdalen internasjonale realfaglige skole, er nå i startfasen som et pilotprosjekt i årene 2006-2008. Prosjektet er utformet og gjennomføres i et bredt partnerskap som involverer Troms fylkeskommune, NHO Troms, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø og Tromsdalen videregående skole.
Den internasjonale delen av prosjektet er tilknyttet skolens andre, store prosjekt, samarbeidsavtalen med Cambridge Regional College i Cambridge, (CRC), England. Det er inngått en foreløpig avtale med CRC, og skolen har denne høsten ved hjelp av egne midler samt privat støtte sendt over en klasse med 28 elever. Elevene får opplæring på engelsk etter norske læreplaner. Fagtilbudene er lik det skolen kan tilby i Tromsø, dvs. alle fellesfag, samt studieretningsfag/programfag som matematikk, fysikk, kjemi, engelsk og samfunnsfag. Oppholdet i England medfører ingen forsinkelser i forhold til et vanlig 3-årig utdanningsløp.
Begge skolens satsingsprosjektene samsvarer svært godt med skolereformen "Kompetanseløftet", der både realfag og språkkunnskap er sentrale satsingsområder. I Troms fylkeskommunes "Kompetanseplan for Troms" er dessuten internasjonalisering ett av satsingsområdene.
Tromsdalen videregående skole ønsker å være en fremtidsretta og innovativ skole, og gjennom disse to hovedsatsingsområdene tilbyr skolen elevene en solid plattform å bygge videre på. Nord-Norge vil i framtida etterspørre arbeidskraft med realfaglig, språklig og internasjonal bakgrunn, Slik arbeidskraft vil skolen gjerne bidra til å utdanne.
Tromsdalen videregående skole er helt avhengig av økonomisk støtte for å kunne realisere disse prosjektene. I april 2005 søkte skolen departementet om å bli innlemmet i Lånekassens forskrifter slik at elevene kunne få borteboerstipend. Vi fikk avslag med den begrunnelsen at ingen flere skoler ville bli tatt med i ordningen fra og med budsjettåret 2005. Senere er det imidlertid kommet frem at skoler i Nord- og Sør-Trøndelag er blitt innlemmet i ordningen i mai 2005. Det er all grunn til å stille spørsmål ved en slik forskjellsbehandling all den tid også Tromsdalen videregående skoles søknad var kjent for departementet på dette tidspunkt.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg er enig i at det er ønskelig å gjøre støtteordningene gjennom Lånekassen lettere tilgjengelige for elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Støtteordningen for elever som deltar i klasseutveksling til utlandet, er imidlertid rammestyrt. Departementet har foreløpig ikke funnet økonomisk rom for å gjøre støtteretten generelt tilgjengelig for skoler som etablerer samarbeid, og det er heller ikke prioritert godkjenning av nye opplegg i ordningen i forslaget til statsbudsjett for 2007. Regjeringen gjør rede for dette i St.prp. nr. 1 (2006-2007).

De oppleggene som har fått godkjenning under ordningen så langt, har i hvert enkelt tilfelle blitt vurdert inn mot budsjettprosessene, og har også vært forelagt Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingene.

Jeg er opptatt av å legge til rette for internasjonalisering i videregående opplæring, og vil arbeide for å legge til rette for de gode initiativene som finnes.