Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:123 (2006-2007)
Innlevert: 30.10.2006
Sendt: 31.10.2006
Besvart: 06.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av Finnangerdommen er det innkommet mange krav overfor departementet. Det hevdes fra Landsforeningen for trafikkskadde at 34 personer har søkt uten at departementet har respondert.
Hva skyldes denne tregheten, og hvilke umiddelbare tiltak vil justisministeren iverksette for å sikre at disse personene får avklart sine rettigheter?

Begrunnelse

Imøteser statsrådens svar og avklaring på ovennevnte problemstillinger.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Behandlingen av sakene er kommet godt i gang. Jeg peker på følgende:

Samtlige krav som er kommet inn i saken, er besvart ved brev fra Justisdepartementet. Et advokatfirma forestår nå oppgjøret på vegne av Justisdepartementet. Samtlige skadelidte/deres advokater har fått brev også derfra.

For å få tilstrekkelige opplysninger om ulykkene og skadene til å vurdere kravene på en forsvarlig måte, er det nødvendig med innhenting av dokumenter (i hovedsak forsikringsdokumenter, politidokumenter og sakkyndigerklæringer).

Det er kommet inn dokumentasjon i flertallet av sakene. Alle disse sakene er undergitt en foreløpig vurdering. I enkelte av sakene er kravet avslått. Det skyldes enten at ulykken har skjedd utenfor det tidsrommet som var aktuelt i forhold til statens erstatningsansvar (perioden 1. januar 1994 til 16. juni 2001), eller at skadelidte ikke har vært passasjer i bilen. I noen av sakene er det utbetalt erstatningsbeløp a konto. Det antas at det vil komme flere utbetalinger i løpet av høsten.

Statens advokater arbeider videre med sakene på vanlig måte, og står i løpende kontakt med de skadelidte/deres advokater.