Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:124 (2006-2007)
Innlevert: 30.10.2006
Sendt: 31.10.2006
Besvart: 03.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at en permanent ordning nå kommer på plass, og dermed sikre at den langsiktige virksomheten ved nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus fortsetter?

Begrunnelse

Statsråden er trolig kjent med at det den siste tiden har oppstått tvil om hvorvidt det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) skal bestå. Denne avdelingen betjener nærmere en halv million mennesker på Sør-Vestlandet og er kritisk for den totale driften ved SUS.
Det ble i mars 2005 inngått en samarbeidsavtale mellom Helse Bergen (Haukeland Universitetssykehus/HUS) og Helse Stavanger (SUS). Denne avtalen var blant annet basert på at Helse Bergen skulle skaffe nevrokirurger til å dekke opp vakter ved SUS. I tillegg skulle SUS få anledning til å operere et visst antall hjernesvulster for å opprettholde kompetansen og være i stand til å yte kvalitetsmessig akutt hjelp.
Haukeland har ikke levert sin del av avtalen. Ikke en nevrokirurg har vært i Stavanger i perioden - frem til oktober 2006. Det stilles nå spørsmål ved deler av denne avtalen. Spesielt det som går på beordring og forholdet til lov om spesialisthelsetjeneste.
Ifølge tariffavtalen kan ingen leger beordres å arbeide på et annet sykehus enn det de er ansatt ved. Et sykehus og en nevrokirurgisk avdeling kan vanskelig drives på frivillighet. Loven om spesialisttjenester regulerer forholdet mellom pasienter og ansvarlig lege. Det legges til grunn at pasienten skal ha samme lege igjennom hele behandlingsforløpet. Dette kan ikke overholdes dersom flere og ulike nevrokirurger skal pendle uregelmessig mellom Bergen og Stavanger. En slik ordning vil også bli svært kostbar.
Helse vest foreslår nå at samarbeidsavtalen mellom Bergen og Stavanger skal fortsette, til tross for at den i over 19 måneder ikke har virket. Da legger en også opp til en ordning som strider mot lov om spesialisttjenester.
Den eneste løsningen på denne konflikten er at Helse Stavanger overtar rekrutterings- og arbeidsgiveransvaret for de tre nevrokirurgene som Helse Vest sitt styre tidligere har vedtatt skal være i Stavanger. At det åpnes for et begrenset antall hjernesvulstoperasjoner i Stavanger i tråd med vedtak i Helse Vest. De øvrige delene av samarbeidsavtalen kan videreføres.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nevrokirurgi er en høyspesialisert funksjon som krever spisskompetanse og et visst behandlingsvolum for å sikre en god kvalitet i behandlingen. I prinsippet bør denne type behandling utøves ett sted i en helseregion. Jeg legger vekt på at det er pasientenes behov for god behandlingskvalitet som skal være førende i saker som gjelder arbeidsfordeling og samarbeid mellom sykehus. Særlig viktig er dette for de høyspesialiserte funksjonene i et land med en relativt sett liten befolkning, som Norge. Organisatoriske tilpasninger kan gjøres for å få til desentraliserte løsninger også innen de høyspesialiserte tjenestene, men de må ikke gå på bekostning av behandlingskvaliteten og behovet for å opprettholde robuste fagmiljøer på disse sårbare områdene. Ifølge Helse Vest framgår det f.eks. av en ekstern gjennomgang at en elektiv virksomhet på dette fagområdet ved Stavanger universitetssykehus ville ha et pasientvolum som vil ligge under halvparten av det som finnes ved Skandinavias minste nevrokirurgiske avdeling (Universitetssykehuset i Nord-Norge). Fra faglig hold blir det også framholdt at en spesialisert nervokirurgisk virksomhet bør ha et befolkningsgrunnlag på ca. en million mennesker. Dette illustrerer de faglige utfordringene knyttet til en sterk desentralisering av denne type tjenester.

I Helse Vest er nevrokirurgi etablert som en regionsfunksjon ved Helse Bergen HF. I 2002 vedtok imidlertid Helse Vest RHF en oppgavefordeling innen nevrokirurgi, der virksomheten skulle organiseres i en samarbeidsmodell mellom Helse Bergen, som er tillagt regionfunksjonen, og Helse Stavanger, som skulle ivareta akuttfunksjonen i sitt befolkningsområde, og enkelte andre funksjoner. Det har vært omfattende prosesser i Helse Vest knyttet til arbeidsdelingen og samarbeidet mellom de to nevrokirurgiske avdelingene ved Helse Stavanger og Helse Bergen. Styret i Helse Vest RHF vedtok i mars 2005 på ny en funksjonsfordeling mellom de to sykehusene. Styrevedtaket legger til grunn at de nevrokirurgiske avdelingene skal samarbeide tett i henhold til en samarbeidsavtale, og at Haukeland Universitetssjukehus (HUS), som har regionsfunksjonsansvaret, har et systemansvar for den nevrokirurgiske virksomheten i regionen. Styrevedtaket innebærer en sterk integrering av de to avdelingene.

Samarbeidsavtalen skal sikre et nevrokirurgisk akuttilbud både til voksne og barn ved Helse Stavanger HF, og den legger grunnlaget for annen nevrokirurgisk virksomhet i Stavanger, innen rygg- og nakkeoperasjoner, samt et poliklinisk nevrokirurgisk tilbud.

Det er nå vansker knyttet til oppfølging av samarbeidsavtalen. Det største problemet er knyttet til bemanningen ved Helse Stavanger HF. Dette skyldes en vanskelig rekrutteringssituasjon for den nevrokirurgiske virksomheten både i Bergen og Stavanger. De administrerende direktørene i Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF arbeider fortsatt for å finne løsning på bemanningsproblemet.

Helse Vest RHF melder at de har fulgt opp problemene når det gjelder etterlevelsen av avtalen, og det har delvis lyktes Helse Bergen HF å få til en løsning der nevrokirurger fra Universitetssykehuset i Nord-Norge tar vakter ved avdelingen i Stavanger. Jeg har videre blitt informert av Helse Vest om at det er pågående arbeid for å få på plass en ordning for samarbeid om vaktberedskap for den nevrokirurgiske tjenesten ved de to sykehusene både for høsten 2006 og våren 2007. Det rapporteres videre at det i den gjeldende samarbeidsavtalen er lagt opp til frivillige ordninger for personell som allerede er ansatt i henholdsvis Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF. Planen er videre at nyansatte skal ha arbeidssted både i Bergen og Stavanger. Videre er det lagt til grunn at oppfølging av den enkelte pasient og ivaretakelsen av pasientansvarlig lege blir ivaretatt. Jeg legger således til grunn at organiseringen av det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest er i samsvar med gjeldende lovverk. Det er også rapportert at det arbeides videre med rekruttering av nevrokirurg til den integrerte nevrokirurgiske avdelingen.

Jeg legger til grunn at det er en målrettet og tett oppfølging av denne saken, for å få den gjeldende samarbeidsavtalen mellom helseforetakene til å fungere tilfredsstillende. Helse Vest framholder at den beste løsningen er å løse bemanningsproblemet med vikarordning på kort sikt, og fast ansatte på lengre sikt. Det er også meldt at det vil bli vurdert å engasjere internasjonale fagfolk for å gjennomføre en ny brei faglig vurdering, med brukerutvalgene inkludert i prosessen, som grunnlag for oppfølging av funksjonsfordelingen mellom sykehusene. Jeg har tillit til at Helse Vest arbeider videre med denne saken for å sikre pasientene i regionen en optimal løsning.