Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:125 (2006-2007)
Innlevert: 30.10.2006
Sendt: 31.10.2006
Besvart: 03.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Har eller vil Regjeringen vurdere å legge nasjonalt enhet for pasientsikkerhet til et eksisterende kompetansemiljø i stedet for å bygge opp et nytt i Oslo?

Begrunnelse

I statsbudsjettet kap. 728 post 21 og i Nasjonal helseplan foreslås det å opprette en nasjonal enhet for pasientsikkerhet ved Nasjonal kunnskapssenter under Sosial- og helsedirektoratet. Det er foreslått avsatt 3 mill. kr til formålet. Universitetet i Stavanger har utdanning i samfunnssikkerhetsarbeid på doktorgradsnivå og har sammen med IRIS mange års erfaring med å jobbe med sikkerhetsarbeid, både utvikling av systemer og pedagogisk arbeid innenfor spesielt petroleumsnæringen. I Rogaland er det et sterkt og bredt sikkerhetsmiljø av internasjonal klasse.
Universitetet i Stavanger har nylig gjennomført en stor studie i sikkerhetsarbeid ved Stavanger Universitetssykehus. Hovedfokus i dette arbeidet er nettopp ansattes opplevelse av sikkerhet og rapportering av uønskede hendelser.
I tilknytning til UiS og IRIS er det allerede et eksisterende sikkerhetsmiljø i Norge som har hovedfokus på hvordan ansatte skal kunne lære av nesten-hendelser og motiveres til å rapportere og arbeide med uønskede hendelser. Det er derfor grunn til å tro at helsevesenet hadde fått mer igjen for ressursene på dette området hvis den nasjonale enheten for pasientsikkerhet ble lagt til dette miljøet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I Regjeringens forslag til statsbudsjett og Nasjonal helseplan (2007-2010), foreslås det å etablere en nasjonal enhet for pasientsikkerhet, med formål å støtte opp om helsetjenestens arbeid med å registrere, analysere, lære av og forebygge feil og utilsiktede hendelser. Sentralt i enhetens arbeid vil bli å avdekke risikoområder og årsakene til disse, og utforme læringstiltak som understøtter helsetjenestens bestrebelser på å lære av feil, slik at praksis blir endret. Enheten vil bli etablert innen 1. februar 2007 i tilknytning til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

I vurderingen av hvor enheten skal plasseres har sentrale kriterier vært uavhengighet til myndighetsorganer og tilknytning til et eksisterende kompetansemiljø. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppfyller etter min mening begge disse kriteriene. Dette er en nasjonal instans som er etatstyrt av Sosial- og helsedirektoratet, men som er faglig uavhengig og derfor ikke representerer noe myndighetsorgan.

Kunnskapssenteret har som formål å bidra til effektive, tilgjengelige, trygge og likeverdige helsetjenester av høy kvalitet. Kunnskapssenterets hovedoppgaver har hittil vært kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og måling av kvalitet. I 2006 fikk de ansvar for drift av helsebiblioteket, som er en elektronisk formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer innenfor helsetjenesten. Fra 1. januar 2007 blir gruppe for kvalitetsutvikling i sosial- og helsetjenesten (GRUK) innlemmet i Kunnskapssenteret. GRUK ble etablert som stiftelse i 1999 og har bred kompetanse på områder som kvalitetsforbedring, prosjektstyring, prosessforbedring og samhandling. Det forventes en god synergieffekt mellom den nye nasjonale enheten for pasientsikkerhet, Kunnskapssenterets kompetanse på å frembringe forskningsbasert kunnskap og GRUKs kompetanse på implementering av slik kunnskap i praksis.