Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:128 (2006-2007)
Innlevert: 31.10.2006
Sendt: 31.10.2006
Besvart: 07.11.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Mener Regjeringen at Konkurransetilsynets vedtak av 21. juli 2003 om unntak fra konkurranseloven for avtale om toll- og prissamarbeid mellom osteeksportører i EU, grossister og de fire største dagligvarekjedene var ulovlig, og vil Regjeringen oppheve vedtaket for å få fjernet de aktuelle osteproduktene fra norske butikkhyller slik Landbruks- og matdepartementet og Bondelaget krever?

Begrunnelse

Landbruks- og matdepartementet sendte 10. oktober 2006 brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet med diverse beskyldninger mot Konkurransetilsynet i forbindelse med vedtak av 21. juli 2003 om å tillate et samarbeid mellom osteeksportører i EU, grossister og de fire store matvarekjedene om import av ost.
I Nationen 27. oktober i år truer Bondelaget med å kreve reforhandling av hele jordbruksavtalen 2006/2007 hvis ikke Regjeringen stanser dagligvarekjedenes ordning for osteimport. Bondelaget påstår at rammevilkårene for å realisere de priser som er blitt fremforhandlet i avtalen for 2006/2007 er blitt endret, selv om ordningen har virket siden 2003.
Ordningen omfatter en rekke osteprodukter som markedsføres i de fire dagligvarekjedene over hele landet, og medfører forøvrig at det betales toll på varene i samsvar med tollplikten.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg viser innledningsvis til Konkurransetilsynets vedtak etter den tidligere konkurranseloven av 1993, V2003-50 som lyder:

Medlemmene i Norges Importostforening, COOP Norge AS og medlemmene i

Fetevaregrossistenes Landsforening gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1

første og andre ledd, slik at deltakerne i rabattordningen kan avtale en fordeling av

tollbyrden for ost seg imellom.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 17. juli 2008.

Ved Landbruks- og matdepartementets brev av 10. oktober 2006 fikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet en henvendelse om å oppheve vedtaket som ugyldig. Landbruks- og matdepartementet fant at Konkurransetilsynets vedtak undergraver tollvernet for landbruksvarer slik det er vedtatt av Stortinget, samt at det har andre skadelige virkninger. Landbruks- og matdepartementet uttrykte at det mener gode grunner tilsier at vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på vedtakets innhold, og ba Fornyings- og administrasjonsdepartementet vurdere å oppheve det på dette grunnlag, eventuelt bidra på andre måter til at den aktuelle rabattordningen bringes til opphør snarest mulig.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ba Konkurransetilsynet redegjøre for sitt vedtak på bakgrunn av kritikken fra Landbruks- og matdepartementet. I brev av 17. oktober 2006 redegjør Konkurransetilsynet for vedtaket. Etter tilsynets vurdering hefter det ikke slike feil ved vedtaket som anført av Landbruks- og matdepartementet. Dispensasjonen er gitt etter daværende lovs § 3-9 bokstav a) fordi samarbeidet ble vurdert å fremme konkurransen i markedet for ost. Søknaden om dispensasjon ble behandlet etter forvaltningslovens regler. Vedtaket har ikke innvirkning på tollen, som må betales for de varene dispensasjonen gjelder. I forhold til en eventuell oppheving av vedtaket er det relevant å se på om ordningen er i strid med gjeldende konkurranselov. Tilsynet uttaler at dets foreløpige gjennomgang viser at ordningen ville blitt vurdert som lovlig etter dagens konkurranselovgivning.

Departementet har også mottatt henvendelser fra Norges Bondelag og Dagligvarehandelens osteforum (Fetevaregrossistenes landsforening) med fler i sakens anledning. Henvendelsen fra sistnevnte kunne tyde på at dispensasjonen fra Konkurransetilsynet har begrenset anvendelse. På denne bakgrunn har Fornyings- og administrasjonsdepartementet i brev av 1. november 2006 bedt Konkurransetilsynet om å foreta en nærmere kartlegging av hvilken betydning den dispensasjonen som Konkurransetilsynet gav i 2003, har pr. i dag.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet går nå gjennom sakens faktum, de juridiske spørsmål som er reist og tilgjengelig informasjon før det tas nærmere stilling til hva departementet vil foreta seg i sakens anledning.