Skriftlig spørsmål fra Per Egil Evensen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:129 (2006-2007)
Innlevert: 31.10.2006
Sendt: 01.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Per Egil Evensen (FrP)

Spørsmål

Per Egil Evensen (FrP): Hva vil kunnskapsministeren gjøre for at tilbudet med spesialskoler på videregående nivå videreføres etter at fylkeskommunene etter planen er lagt ned i 2009, og vil kunnskapsministeren således bidra til at disse skolene ikke legges ned, eller får en tilfeldig behandling hvor ungdom med behov for dette tilbudet får en ulik behandling rundt omkring i landet?

Begrunnelse

Flere av landets fylker har spesialskoler på videregående nivå i dag. Disse skolene har spesialpedagogisk tilpasset undervisning for ungdom med sosiale og emosjonelle vansker, og som faller utenom den ordinære videregående skolen.
Tilbakemeldingene er entydige på at behovet for spesialskoler er stort og at tilbudene som eksistere i dag virker meget godt.
To slike skoler er Kjelle i Akershus og Tosterødberget i Østfold. Driften av skolene er fylkeskommunal, men ulik praksis gjør at noen fylker pålegger økonomisk garanti fra hjemkommunene, noe som igjen kan medføre ulik behandling ut fra hjemkommunens økonomi. Det er i dag mange ungdommer som faller utenom den ordinære utdanningen og nettopp trenger dette tilbudet. Behovet for disse skolene vil fortsatt være stort.
Samfunnsutviklingen generelt må også dessverre sees, slik at tilbudet om spesialskoler må bli stående minst like sterkt som i dag.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Fylkeskommunene er ansvarlig for videregående opplæring og ansvaret er definert i opplæringsloven. Fylkeskommunene kan selv bestemme hvilken skolestruktur de ønsker innenfor sin fylkeskommune. Det betyr at fylkeskommunene bestemmer om de skal drive spesialskoler med spesialpedagogisk tilpasset undervisning for elever med sosiale og emosjonelle vansker, eller om de skal gi det tilbudet disse elevene har krav på i ordinære skoler.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen slått fast at vi skal ha tre direkte folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge, og det regionale nivået skal fornyes og styrkes. Regjeringen legger opp til å erstatte dagens fylkeskommuner med direkte folkevalgte regioner. Det tas sikte på å overføre den nåværende fylkeskommunes oppgaver knyttet til videregående opplæring i sin helhet til nytt folkevalgt regionalt nivå. Det betyr at etter omleggingen vil det være de nye regionene som får ansvar for skolestrukturen i videregående opplæring og som derfor vil bestemme om driften av spesialskolene skal videreføres.