Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:131 (2006-2007)
Innlevert: 31.10.2006
Sendt: 01.11.2006
Besvart: 09.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Tollvesenet har en krevende arbeidssituasjon. Av hensyn til trafikksikkerhet og effektiv tjenesteutøvelse, er det kommet forslag om at Tollvesenets biler skal gis utrykningsstatus og utstyres med blålys. Saken har vært behandlet i en arbeidsgruppe som fremla rapport våren 2006, men saken er unntatt offentlighet.
Vil statsråden ta initiativ til at hele eller deler av denne rapporten kan gjøres offentlig slik at viktig grunnlagsmateriale kommer på bordet, og at spørsmålet om blålys kan bli behandlet på egnet måte?

Begrunnelse

Tollvesenet har ansvar for den lange grenselinjen fra Svinesund til Storskog med anslagsvis 65 kryssende større og mindre veier. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at etaten kan utføre sine oppgaver så effektivt som mulig. Tollkontroll skjer som kjent ved hjelp av stasjonære stopposter eller ved mobile patruljer. Utviklingen viser imidlertid at selv småsmuglere ofte bruker rekognoseringsbiler som sendes foran for å sjekke om det er tollkontroll. I kampen mot smugling er derfor effekten av tradisjonelle stopposter kraftig redusert. Alternativet er da mest mulig effektive mobile kontrollenheter. Disse må da settes i stand til å kunne operere på en trafikksikkerhetsmessig forsvarlig måte og med en type signalgiving som publikum er vant til å forholde seg til fra andre offentlige etater. Spørsmålet om tollvesenet skal få anledning til å bruke blålys er vurdert av en arbeidsgruppe som avsluttet sitt arbeid i april i år. Arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner er unntatt offentlighet og jeg tillater meg derfor å etterlyse hva som videre skjer i denne saken. Av hensyn til den offentlige interesse saken faktisk har, bør finansministeren snarest legge til rette for at hele eller deler av rapporten gjøres offentlig tilgjengelig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Rapporten som det her vises til, "Tollvesenets adgang til å fravike vegtrafikkloven", er en intern rapport utarbeidet av en gruppe (på tre personer) i Toll- og avgiftsdirektoratet. Slike interne dokumenter er sjelden skrevet med tanke på offentliggjøring. Slik er også tilfellet i denne saken. Rapporten med vedlegg inneholder blant annet beskrivelser av kontrollbehov og aktuelle kontrollopplegg/kontrolloppdrag, både hvordan disse planlegges og utføres. Jeg mener det vil være uheldig om en offentliggjøring skulle avsløre etatens metoder for utvalg av kontrollobjekter og kontrollmetoder på en slik måte at for eksempel kriminelle elementer kan innrette sin ulovlige virksomhet etter dette. Jeg vil derfor be toll- og avgiftsdirektøren gjennomgå rapporten med vedlegg og vurdere om deler av den kan offentliggjøres, uten at dette går ut over meningsinnholdet.

Arbeidsgruppen fremhever i sin rapport at etaten har behov for å kunne fravike vegtrafikklovens bestemmelser i visse situasjoner. Det pekes videre på at etaten har behov for utstyr som kan gi tydelig varsel til kontrollobjekter og andre medtrafikanter, og som kan identifisere etaten i en kontrollsituasjon. Arbeidsgruppen har konkludert med at det bør gjennomføres en forsøksordning hvor et mindre antall av etatens kjøretøy får utrykningsstatus for en begrenset periode. Dette begrunnes med at det er "den eneste muligheten etaten har til å innhente konkrete opplysninger om effekten på sikkerhet, kontrolleffektivitet og rolle/profil".

Toll- og avgiftsdirektøren har så bedt om Finansdepartementets syn på hvorvidt det bør igangsettes en slik forsøksordning. I den forbindelse ble blant annet den interne rapporten og uttalelse fra Politidirektoratet vedlagt.

Toll- og avgiftsdirektørens henvendelse er ikke ferdigbehandlet i departementet. Jeg har imidlertid merket meg at toll- og avgiftsdirektøren selv er skeptisk til en slik forsøksordning. Det vises til at etatens eventuelle bruk av blålys vil være utypisk og uhjemlet etter dagens retningslinjer. Justisdepartementet har i sine retningslinjer angitt en restriktiv praksis til bruk av blålys i politiet. Utrykning med blålys kan bare foretas når det er nødvendig for å komme raskt fram for å redde liv, begrense skade på personer/betydelige materielle verdier eller når det er strengt nødvendig for å sikre viktige bevis. Det framgår også av sakens dokumenter at Politidirektoratet er av den oppfatning at en eventuell utrykningsstatus på toll- og avgiftsetatens kjøretøy faktisk ikke løser det problemet som beskrives med hensyn til å gjennomføre stoppkontroller. Først og fremst gjelder dette fordi blinkende blått lys i hovedsak skal brukes til å skaffe fri vei for utrykningskjøretøy. En fysisk stoppoperasjon overfor en flyktende, mistenkelig bil kan ofte kreve andre typer tiltak. I korrespondansen med Politidirektoratet vises det blant annet til at det kan være andre årsaker enn smugling og ulovlig innførsel av varer som gjør at noen unndrar seg tollkontroll. Det kan dreie seg om farlige kriminelle hvor en eventuell forfølgelse og stans bør ivaretas av politiet. Politidirektoratet peker videre på at det bør tilstrebes en bedre synlighet gjennom merking/uniformering av toll- og avgiftsetatens kjøretøy og ved uniformering av stopposter og det utstyr som brukes av disse.

Verken rapporten eller resultatstatistikk fra Toll- og avgiftsdirektoratet gir belegg for å hevde at effekten av tradisjonelle stopposter er "kraftig redusert".

Jeg er opptatt av at toll- og avgiftsetaten kan opptre på en trafikksikker og forsvarlig måte i sine mobile kontroller. Jeg er derfor glad for at det i etaten nå også arbeides med andre forhold som kan bedre sikkerheten og effektiviteten i kontrollsituasjonen. Dette gjelder blant annet uniformering av tjenestebilene, bedre trafikkopplæring av tjenestemenn, kartlegging av behov for å kunne fravike enkelte bestemmelser i vegtrafikkloven (skiltregler, parkeringsbestemmelser o.l.), bedre skilting og nødvendig varselutstyr ved tollkontroller.

Departementet vil måtte bruke noe mer tid for å ferdigbehandle denne saken. Jeg finner den både kompleks og prinsipiell, særlig sett i lys av at Politidirektoratet har uttalt seg så klart i retning av at bruk av blålys ikke er en god løsning for å løse toll- og avgiftsetatens beskrevne problemer med mobile kontroller. Rapporten gir heller ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å hevde at status som utrykningskjøretøy og bruk av blålys vil bedre kontrollresultatene vesentlig. Jeg ser ikke bort fra at ytterligere utredning kan bli nødvendig før det konkluderes i saken.