Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:132 (2006-2007)
Innlevert: 31.10.2006
Sendt: 01.11.2006
Besvart: 07.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): En bussjåfør fra Froland er nektet fornyet kjøreseddel for buss fordi han har fylt 70 år. Legeerklæringen slår fast at helsetilstanden hans er helt utmerket. Allikevel avslås søknad om kjøreseddel. Krav om kjøreseddel er et særnorsk fenomen. Ifølge yrkestransportloven § 37 a tredje ledd kan ikke kjøreseddel innvilges etter fylte 70 år. Loven har en hjemmel for unntak i § 37 h andre ledd der det heter at kjøreseddel kan gis i særskilte tilfeller.
Hva akter denne Regjeringen å gjøre med denne særnorske bestemmelsen?

Begrunnelse

Norske bussjåfører over 70 år kan kjøre buss mot betaling i de fleste europeiske land unntatt Norge. I praksis har norske bussjåfører over 70 år et generelt yrkesforbud for ervervsmessig utøving av sitt yrke i Norge. En norsk bussjåfør som er over 70 år kan imidlertid fullt lovlig ta over bussrattet når han/hun har passert grensen til Sverige eller Danmark. Men frem til landegrensen må en annen bussjåfør under 70 år med kjøreseddel for buss kjøre bussen. Dette virker både svært urimelig og komisk. Dessuten er det nedfelt i norsk lovverk at diskriminering pga. alder er forbudt. Norske bussjåfører blir allikevel diskriminert pga. alder selv om de ifølge legeerklæring er minst like friske som en 20-åring. Det synes derfor på høy tid at norske myndigheter endrer praksis i henhold til yrkesforbud for bussjåfører over 70 år. Tidligere samferdselsmister Torild Skogsholm lovet sommeren 2005 å se på nettopp denne saken. Dette fikk hun imidlertid ikke tid til før hun måtte gå av etter valget i 2005. Det knytter seg derfor en viss spenning til hva den sittende regjeringen mener om dette spørsmålet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er ikke uvanlig å ha en øvre grense for hvor langt opp i årene en kan kjøre buss i yrkestrafikk. I Italia og Portugal er det for eksempel en øvre grense på 65 år for å kunne kjøre buss, Finland har satt grensen på 70 år både for å kunne kjøre buss og tyngre lastebiler. Også ellers i samfunnet finnes det en 70-årsgrense for hvor lenge man kan stå i jobb. I Norge har vi et spesielt (men ikke enestående) krav om kjøreseddel i tillegg til førerkort for den som skal kjøre i yrkesmessig persontransport. Mens det er en absolutt grense på 70 år for å kunne inneha kjøreseddel, kan man beholde førerkort for buss og tyngre kjøretøy også etter fylte 70 forutsatt at man årlig fremlegger helseattest fra lege tilsvarende ordningen for vanlig personbilførerkort. Men man kan altså ikke være sjåfør i yrkesmessig persontransport. Grunnen til at vi har denne grensen, som enkelte oppfatter som en urimelig innskrenkning i den personlige frihet, er avveiningen mot sikkerheten til passasjerene i det offentlig tilgjengelige kollektivtilbud, der passasjerene ofte ikke har noe alternativt valg.

Aldersgrensen er satt i samråd med helsemyndighetene, ut fra en vurdering av at risikoen øker for at det kan oppstå brå og uventede endringer i helsetilstanden selv hos friske og oppegående personer med økende alder. Innholdet i helsekravet for kjøreseddel er ellers det samme som for førerkort for buss, og det kan være rimelig å se kjøreseddelordningen i lys av et pågående arbeid Helse- og omsorgsdepartementet har hatt i tilknytning til generelle problemstillinger knyttet til førerrett og aldring. Som opplyst av meg i samband med Stortingets behandling av Dokument nr. 8:68 (2005-2006) i juni 2006, vil jeg avvente en vurdering fra helsemyndighetene om det, siden aldersgrensen på 70 år ble fastsatt, har vært en bedring av helsenivået blant eldre og om det kan finnes grunnlag for en regelendring. Jeg understreker likevel at hensynet til sikkerheten for passasjerer som benytter det offentlig tilgjengelige kollektivtilbudet fortsatt må veie tyngst i de avveininger som må gjøres i den forbindelse.