Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:135 (2006-2007)
Innlevert: 01.11.2006
Sendt: 02.11.2006
Besvart: 09.11.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ta initiativ overfor Statsbygg, slik at Statsbygg tar i bruk miljøvennlig fjordvarme i det aktuelle bygget og også i fremtidige bygg hvor fjordvarme et tilgjengelig alternativ?

Begrunnelse

Det brukes unødvendig mye elektrisitet til oppvarming i Norge. Derfor er det positivt at Regjeringen har styrket arbeidet med energiomlegging. Statsbygg er imidlertid i ferd med å føre opp et kontorbygg i tilknytning til en barnevernsinstitusjon på Nordfjordeid i Eid kommune, Sogn og Fjordane. På Nordfjordeid er det utviklet og bygget ut miljøvennlig oppvarming basert på lokal og fornybar fjordvarme. Prosjektet har fått betydelig statlig støtte via Enova.
Leverandøren av fjordvarme har vært i kontakt med Statsbygg for å få Statsbygg til å ta i bruk den miljøvennlige fjordvarmen til oppvarming av bygget. Statsbygg har imidlertid ikke respondert positivt på dette, til tross for at fjordvarmerørene bare ligger 2-3 meter fra det aktuelle nybygget.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Innledningsvis vil jeg si at jeg deler stortingsrepresentant Borghild Tendens bekymring for den økende bruk av elektrisitet til oppvarming i Norge. Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør ca. 40 pst. av landets totale energibruk og bidrar til 10-15 pst. av de samlede klimagassutslipp. Det er derfor gledelig at representanten har lagt merke til at Regjeringen tar denne utfordringen på alvor og har styrket arbeidet med energiomleggingen i Norge.

Kongelig resolusjon av 14. september 1998, Krav om energifleksible varmesystemer i statlige bygg, samt i private bygg som oppføres for utleie til staten, stiller krav om at alle nybygg eller tilbygg over 1 000 m2 som oppføres av staten, eller som bygges av private for utleie til staten, skal ha energifleksible varmesystemer. Det nye kontorbygget som oppføres i Nordfjordeid, er på 150 m2, og omfattes såledeles ikke av de ovennevnte kravene. Jeg vil imidlertid opplyse om at 90 pst. av alle bygg i Statsbyggs portefølje har energifleksible varmesystemer og vannbåren varme. Statsbygg er derfor trolig den byggherren i landet som i størst grad bruker denne typen oppvarming.

Det er riktig som representant Tenden skriver, at Statsbygg i forbindelse med oppføring av det nye kontorbygget på 150 m2, ikke har valgt å ta i bruk fjordvarme som oppvarmingskilde. Denne avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering der bl.a. de totale investeringskostnadene knyttet til å ta i bruk fjordvarme til oppvarming, har vært vurdert opp mot kostnadene og effektene av en rekke andre miljø- og energireduserende tiltak.

Statsbygg har som mål å redusere energibehov og energibruk i bygg som virksomheten forvalter. I Statsbyggs miljøhandlingsplan står det at det skal iverksettes tiltak "som sikrer at […] bygg planlegges og prosjekteres med et gjennomsnittlig energibruk på 180 kWh/m2 […]" og at det "utarbeides spesifikke miljømål tilpasset bygget". I dette konkrete prosjektet har Statsbygg kommet fram til at det vil være mest lønnsomt på lang sikt å investere i andre energireduserende tiltak. Det nye kontorbygget vil derfor bli bygget etter "Lavenergibolig - modellen, som innebærer at bl.a. ytterkonstruksjonene (tak, gulv, vegger) vil få isolasjon som går ut over minstekravene, og at det installeres varmegjenvinning på ventilasjonsanlegget. En stor del av elektrisitetsbehovet i kontorbygg er knyttet til belysning og drift av kontorutstyr, som uansett må hente sin energi fra det vanlige elektrisitetsnettet. Kontorutstyr avgir også varme, og behovet for oppvarming blir derfor redusert i kontorbygg. På grunn av prosjektets størrelse og de energireduserende tiltakene, vil derfor investeringskostnadene ved å tilknytte seg fjernvarmenettet bli uforholdsmessig store.

Beregninger på Enovas websider viser at lavenergiboliger i størrelsesorden 125 m2 har et energiforbruk på 5 400 kWh i året. Dette er under halvparten av hva en gjennomsnittsbolig bruker. At Statsbygg tar i bruk "Lavenergiboligmodellen" i et kontorbygg i denne størrelsesorden, er en løsning jeg finner tilfredsstillende og i tråd med Regjeringens politikk.

Stortingsrepresentanten spør om undertegnede vil pålegge Statsbygg å ta i bruk fjordvarme i fremtidige bygg hvor fjordvarme er et tilgjengelig alternativ. Jeg vil generelt oppfordre Statsbygg til i fremtidige prosjekter å ta i bruk alternativ energi, herunder fjordvarme, der det er mulig. Jeg kan også opplyse om at det i de senere årene er inngått flere avtaler med fjernvarmeselskaper for levering av fjernvarme tilknyttet større prosjekter.