Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:136 (2006-2007)
Innlevert: 01.11.2006
Sendt: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta initiativ og sørge for en rask avklaring med hensyn til å gi unntak fra regelen om en maksimal forskutteringsandel på 20 pst. i forhold til fylkesfordelt ramme, slik at næringslivet i Sigdal, Sigdal kommune og Statens vegvesen kan gå videre i planlegging av et nytt oppgraderingsprosjekt på rv 287?

Begrunnelse

I samarbeid med Sigdal kommunes hjørnesteinsbedrift, Sigdal kjøkken, har Sigdal kommune forskuttert 25 mill. kr til utbedring av rv 287. Utgiftene dekkes av kompensasjonsordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. Prosjektet gjennomføres i disse dager.
Sigdal kommune og Sigdal kjøkken har i tett samarbeid med Statens vegvesen skissert planer for ytterligere oppgradering av rv 287 Sigdalsveien gjennom et nytt prosjekt med angitt kostnad 35 mill. kr. Ettersom Sigdal kommune ikke får gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift, vil kommunen kompenseres. Kommunens næringsliv ønsker fortsatt å bruke kompensasjonen til å forskuttere utbedring av rv 287.
I kompensasjonsbrev/pressemelding 6. juli 2004 skriver statsråd Erna Solberg: "Buskerud ønsker særleg å setje av midlar til vegprosjekta Sokna-Ørgenvika og utbetringsarbeid på rv 287 gjennom Sigdal som eit ledd i å betre infrastrukturen i fylket."
Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold har signalisert at de vil være restriktive i forhold til nye forslag om forskuttering, siden regionen er i ferd med å passere den generelle grensen for forskutteringsandel i samferdselsbudsjettet. Denne andelen ligger på 20 pst. av fylkesfordelt ramme. Sigdal kommune ønsker at det blir gjort unntak for denne grensen, når kompensasjon for bortfall av den differensierte arbeidsgiveravgiften benyttes. Ordningen har som hensikt å kompensere for ulemper næringslivet har fått, og det er derfor viktig at den i størst mulig grad brukes der næringslivet mener den gir størst effekt.
Jeg er kjent med at Sigdal kommune i brev av 2. oktober 2006 har tatt opp problemstillingen overfor samferdselsministeren, kommunalministeren og finansministeren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjeldende økonomiske fullmakter for Statens vegvesens ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 76 (2000-2001). Disse innebærer blant annet at samlet refusjonsbeløp i det året som de blir utbetalt, ikke skal overskride 20 pst. (25 pst. inkl. betingede refusjoner) av den fylkesfordelte investeringsrammen i det år avtalen om forskottering blir underskrevet. For prosjekter som ikke er tatt opp til bevilgning, er dessuten forskotteringsgrensen satt til 30 mill. kr. I tillegg er det en forutsetning at prosjektet i all hovedsak er prioritert i handlingsprogrammet for den tiårsperioden som gjeldende Nasjonal transportplan omfatter. Videre er det en forutsetning at fylkeskommunen slutter seg til forskotteringssøknaden.

Søknader om forskottering av prosjekter som går ut over Statens vegvesens fullmakter, må legges fram for Samferdselsdepartementet, ev. også Stortinget. Departementets fullmakt fastsettes i forbindelse med de årlige statsbudsjetter. For 2006 er det fastsatt at de samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke skal overskride 1 500 mill. kr. For 2007 er denne rammen foreslått økt til 1 800 mill. kr, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007). Betingede refusjoner kommer i tillegg. Forskotteringer til oppstart av prosjekter som er av en slik størrelse at de legges fram i budsjettproposisjoner, skal legges fram for Stortinget i forbindelse med de årlige budsjetter eller i egne stortingsproposisjoner. Dette gjelder som hovedregel prosjekter med kostnadsoverslag over 200 mill. kr.

Forslaget om å innføre en maksimumsgrense på 20 pst. ble lagt fram for Stortinget i forbindelse med Norsk- veg og vegtrafikkplan for perioden 1990-93, jf. St.meld. nr. 32 (1988-89), sidene 99-103. Bakgrunnen for forslaget var at omfanget av forskotteringer hadde økt vesentlig de siste årene. Med den usikkerhet som nødvendigvis må knytte seg til framtidige bevilgninger, ble det vurdert som nødvendig å begrense adgangen til forskottering, slik at disse ikke skulle binde opp statens framtidige disponeringer i for sterk grad. I Rogaland måtte for eksempel vel 40 pst. av investeringsrammen for perioden 1990-93 brukes til refusjoner.

I denne konkrete saken vil grensen på 20 pst. få konsekvenser for når en ev. refusjon kan skje, ikke for om forskottering skal tillates eller ikke. Forskotteringsgrensen på 30 mill. kr pr. prosjekt synes imidlertid å bli overskredet, og utbedringene er ikke prioritert i handlingsprogrammet/planleggingsprogrammet for perioden 2006-2015. Statens vegvesen har derfor ikke fullmakt til å inngå en ev. ny forskotteringsavtale med Sigdal kommune og næringslivet i kommunen om utbedring av rv 287.

Etter gjeldende styringssystem skal fylkeskommunen ha avgjørende innflytelse på prioriteringen av investeringsmidler til det øvrige riksvegnettet. Etter mitt syn er det likevel behov for å videreføre ordningen med en øvre grense for hvor store bindinger fylkeskommunen kan legge på statens framtidige disponeringer. Dersom Buskerud fylkeskommune/BTV-rådet går inn for at Sigdal kommune og næringslivet i kommunen skal få anledning til å forskottere ytterligere midler til utbedring av rv 287, vil jeg være positiv til en slik søknad, forutsatt at refusjonstidspunktet er innenfor gjeldende regelverk.

Dette svaret er i tråd med svar til Sigdal kommune i dag på deres brev av 2. oktober 2006.