Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:138 (2006-2007)
Innlevert: 01.11.2006
Sendt: 02.11.2006
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 07.11.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Dersom Norge signerer intensjonsavtalen (i desember 2006) for videre deltakelse i utviklingen av det amerikanske kampflyet Joint Strike Fighter (JSF) er det antydet at Norge risikerer å måtte betale en svært høy pris ("utgangsbot") dersom vi på et senere tidspunkt velger å tre ut av utviklingsprosjektet.
Hvor høyt beløp risikerer Norge å måtte betale, når planlegger Regjeringen å informere Stortinget om dette, og hvordan vil Regjeringen eventuelt finansiere en slik "utgangsbot"?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

I spørsmålet vises det til at Norge risikerer å måtte betale en svært høy pris (utgangsbot) dersom vi velger å tre ut av utviklingsprosjektet.

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007) har Norge deltatt i forhandlingene om et mulig produksjonssamarbeid for JSF. Samarbeidet vil bli regulert i en felles MoU. De kostnadene som vil påløpe ved eventuell signering skal dekke den norske relative andel av administrative utgifter til drift av programmet og ulike andre utgifter knyttet til produksjon, drift og vedlikehold, samt videreutvikling av flyet. For 2007 vil de norske utgiftene ved en eventuell undertegning være i underkant av 4 mill. dollar. Regjeringen planlegger i utgangspunktet å ta stilling til en deltakelse i MoU-en i løpet av høsten 2006.

En avtale om produksjonssamarbeid kan sies opp fortløpende med 90 dagers varsel. Dersom Norge signerer, for deretter å trekke seg ut av samarbeidet før fly er bestilt, vil det påløpe utgifter relatert til mulige avslutningskostnader. Dette vil i all hovedsak være kontraktsmodifikasjoner eller termineringsgebyr, for kontrakter inngått på vegne av deltakernasjonene. Størrelsen på disse kostnadene vil være avhengig av hvor lenge Norge eventuelt har vært en del av produksjonsavtalen.

Stortinget vil bli løpende underrettet om utviklingen i prosjektet knyttet til fremtidig kampflyanskaffelse på egnet måte.