Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:145 (2006-2007)
Innlevert: 03.11.2006
Sendt: 03.11.2006
Besvart: 10.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge NTB vurderer den Svenske Riksdagen at skattyterne allerede neste år kan slippe selvangivelsen helt. Ifølge forslaget er det nok at skattyteren er tilfreds med det tilsendte, ferdig utfylte skjemaet. Skjemaet trenger altså ikke sendes i retur dersom skattyteren ikke har endringer. Dette medfører igjen at skatteetaten slipper å håndtere en mengde selvangivelser som kommer i retur fra skattyterne.
Vil finansministeren vurdere å innføre et lignende system i Norge?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En ordning med leveringsfritak for fullstendig og korrekt utfylt selvangivelse har vært til vurdering i flere nordiske land. Norge og Sverige har foreløpig valgt å beholde leveringsplikten, mens Danmark og Finland har innført en ordning med leveringsfritak dersom skattyterne ikke har rettelser eller tilføyelser til selvangivelsen. Jeg er imidlertid kjent med at "Skatteförfarandeutredningen" (SOU 2006:89) den 2. november i år la fram et forslag for finansminister Anders Borg om et forenklet selvangivelsessystem for lønnstakere og pensjonister. I utredningen foreslås det at skattyterne stilltiende skal godkjenne den forhåndsfylte selvangivelsen dersom denne er korrekt og tilstrekkelig for riktig ligning.

Spørsmålet om innføring av en ordning med leveringsfritak for fullstendig og korrekt utfylt selvangivelse har flere sider. For skatteetaten vil en slik ordning medføre besparelser. For skattyterne vil ordningen for mange oppleves som et gode, men det kan også reises enkelte prinsipielle innvendinger mot en ordning som innebærer at skattyterne gir sitt samtykke til grunnlaget ved ligningen ved å forholde seg passiv. Den ordningen vi har i dag sikrer en viss deltakelse fra den enkelte borger ved at denne aktivt må bekrefte de opplysninger myndighetene legger til grunn ved ligningen. En slik bekreftelse kan i dag enkelt gis elektronisk ved bruk av telefon, ved sms eller via Internett, og antas ikke å være særlig arbeidskrevende for skattyterne.